Документи

Доклад ГВСК
Файл
Добавен
22.02.2018 / ДГС Мъглиж
Уведомление за сключване на договор по реда на чл.27, ал.1, т.1 Наредбата
Файл
Добавен
19.02.2018 / ДГС Сливен
Обявление обект № 184119
Файл
Добавен
15.02.2018 / ДГС Гурково
Антикорупционна политика на ТП ДГС Мъглиж
Файл
Добавен
12.02.2018 / ДГС Мъглиж
Вътрешни правила за въвеждане на механизъм за разрешаване на спорове на ТП ДГС Мъглиж
Файл
Добавен
12.02.2018 / ДГС Мъглиж
Одобрена план-сметка за ремонт на съществуващи и направа на нови временни горски пътища и противопожарни мероприятия,на терит.на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
09.02.2018 / ДГС Айтос
Обявление обект № 184118 и 184119
Файл
Добавен
08.02.2018 / ДГС Гурково
На основание чл. 27, ал. 1, предложение 2 от ''Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти '' / изм. ДВ бр. 55 от 7 юли 2017г. / за сключване на договор за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана иглолистна дървесина
Файл
Добавен
19.01.2018 / ДГС Сливен
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от "Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървени горски продукти" на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДГС Твърдица
Одобрен график за товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина.
Файл
Добавен
10.01.2018 / ДГС Айтос
потокол от търг с евно наддаване
Файл
Добавен
03.01.2018 / ДГС Тича
протокол от открит конкурс за добив на дървесина
Файл
Добавен
03.01.2018 / ДГС Тича
Уведомление
Файл
Добавен
12.12.2017 / ДГС Сливен
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост , и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти на ТП ДГС Свиленград за ЛФ 2018г.
Файл
Добавен
11.12.2017 / ДГС Свиленград
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТП "ДГС ЦАРЕВО" ЗА ЛФ 2018 г.
Файл
Добавен
04.12.2017 / ДГС Царево
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТЪРГОВЦИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2018ГОД.
Файл
Добавен
27.11.2017 / ДГС Чирпан
Резюме , във връзка със сертификацията на ТП "ДГС Звездец"
Файл
Добавен
23.11.2017 / ДГС Звездец
Обявление обект № 174152
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Гурково
обявление за предоставяне на ползване на дървесина на търговци по смисъла на чл.38 от Наредбата за 2018год.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Граматиково
Обявление за предложение за добив и преработване на дървесина на търговци,които отговарят на изискванията на чл.115 от Закона за горите, през 2018г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Айтос