Документи

Политика за поверителност
Файл
Добавен
18.06.2018 / Централно Управление
Приложения към ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ГРАД СЛИВЕН И НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ
Файл
Добавен
28.05.2018 / Централно Управление
ИНСТРУКЦИЯ за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от „Югоизточно държавно предприятие” град Сливен и неговите териториални поделения
Файл
Добавен
25.05.2018 / Централно Управление
Мултипъл Сертификат за Управление на гори и Проследяване на продукцията - ТП група Бургас
Файл
Добавен
14.03.2018 / Централно Управление
заповед и Общи условия на договорите на държавните предприятия и териториалните поделения, приложение към настоящата заповед и неразделна част от нея, както следва: 1. Приложение № 1 – Общи условия на договорите за възлагане на добива на дървесина; 2. Приложение № 2 – Общи условия на договорите за продажба на стояща дървесина на корен; 3. Приложение № 3 – Общи условия на договорите за продажба на прогнозни количества добита дървесина; 4. Приложение № 4 – Общи условия на договорите за продажба на действително добити количества дървесина.
Файл
Добавен
26.01.2017 / Централно Управление
Кампанията - „Купи жива елхичка, помогни на дете!“
Файл
Добавен
12.12.2016 / Централно Управление
Приложение към ЗАПОВЕД № РД 49-421 / 02.11.2016Г. ОТНОСНО СПИСЪК НА ГОРИТЕ ВЪВ ФАЗА НА СТАРОСТ в защитени зони от Натура 2000
Файл
Добавен
25.11.2016 / Централно Управление
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ НА 2017 ГОДИНА
Файл
Добавен
03.11.2016 / Централно Управление
ПРОТОКОЛ ОТ КЛАСИРАНЕ НА втори ЕТАП НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Файл
Добавен
02.11.2016 / Централно Управление
Договор с "Инфосток"АД за публикуване на информация в интернет-сайта http://infostock.bg
Файл
Добавен
28.09.2016 / Централно Управление
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ ПРОТОКОЛ ОТ 20.09.2016Г ЗА КЛАСИРАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Файл
Добавен
27.09.2016 / Централно Управление
Приложение 1 от протокол от 20.09.2016г за декласирани заявления
Файл
Добавен
26.09.2016 / Централно Управление
Протокол от класиране на първи етап на предложените за закупуване поземлени имоти в горски територии
Файл
Добавен
26.09.2016 / Централно Управление
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОП В ЮИДП ДП СЛИВЕН ПО чл.244 от ЗОП/ в сила от 15.04.2016г., обн. ДВ, бр. 13 февруари 2016г.
Файл
Добавен
16.09.2016 / Централно Управление
ЕТИЧЕН КОДЕКС
Файл
Добавен
12.08.2016 / Централно Управление
Съобщение до собствениците на горски територии
Файл
Добавен
18.07.2016 / Централно Управление
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия
Файл
Добавен
18.07.2016 / Централно Управление
Вътрешни правила за поддържане профил на купувача по реда на ЗОП в ЮИДП ДП Сливен-ЦУ и ТП
Файл
Добавен
15.07.2016 / Централно Управление
Вътрешни правила за подготовка на процедурите за възлагане на обществени поръчки в ЦУ и ТП на ЮИДП ДП Сливен
Файл
Добавен
15.07.2016 / Централно Управление
УКАЗАНИЯ съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и хранитеза учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
Файл
Добавен
14.07.2016 / Централно Управление