Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1430 ДГС Маджарово 30.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 300.00 лв. без ДДС
Предмет: „Осигуряване охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на обекти на ТП ДГС Маджарово" Виж пълна информация
1429 ДГС Малко Търново 13.11.2017 Открита процедура 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МАЛКО ТЪРНОВО" Виж пълна информация
1428 ДГС Айтос 25.09.2017 31.12.2017 1759
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 23 куб.м. 18 куб.м. 174 куб.м. 262 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 8,860.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сорт. и рамп. на маркирана дървесина до временен слад от Обект №1759. Виж пълна информация
1427 ДГС Стара Загора 01.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка и монтаж на нови автомобилни гуми, баланс, ремонт, монтаж и демонтаж на употребявани гуми на автомобилите, собственост на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
1426 ДГС Звездец 03.10.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации собственост на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
1425 ДГС Бургас 03.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на 36 броя гуми за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Бургас“ Виж пълна информация
1424 ДГС Сливен 27.10.2017 02.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,604.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка чрез покупка на пшеница, царевица и ечемик за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка чрез покупка на балирано сено за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” Виж пълна информация
1423 ДГС Сливен 09.10.2017 10.10.2017 11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 213 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м.
Широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 13,886.50 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
1422 ДГС Свиленград 05.10.2017 1713-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.2 куб.м. 63.2 куб.м. 11.16 куб.м. 0 куб.м. 163.48 куб.м. 0 куб.м. 260.04 куб.м.
благун,цер
Процедури за продажба на дървесина 19,122.48 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на действително добито количество дървесина-ДГТ от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1421 ДГС Гурково 21.09.2017 174142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 329 куб.м.
бб,чб,см
Процедури за добив на дървесина 7,443.03 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1420 ДГС Айтос 02.10.2017 1758
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 85 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 131 куб.м.
цр
Процедури за добив на дървесина 2,685.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 02.10.2017 г. за Обект № 1758 Виж пълна информация
1419 ДГС Айтос 02.10.2017 1757
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 130 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 311 куб.м.
цр
Процедури за добив на дървесина 6,419.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 02.10.2017 г. за Обект № 1757 Виж пълна информация
1418 ДГС Сливен 09.10.2017 10.10.2017 10
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 14 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.
широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 19,680.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
1417 ДГС Сливен 03.10.2017 04.10.2017 1751
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 6 куб.м. 9 куб.м. 433 куб.м. 898 куб.м. 436 куб.м. 1828 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 68,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1416 ДГС Айтос 14.09.2017 31.12.2017 1756
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 467 куб.м. 403 куб.м. 0 куб.м. 879 куб.м.
здб, бл, цр, бк
Процедури за добив на дървесина 16,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 1756 Виж пълна информация
1415 ДГС Хасково 29.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, минерални и листни торове" Виж пълна информация
1414 ДГС Хасково 29.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,116.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“ Виж пълна информация
1413 ДГС Мъглиж 29.09.2017 173133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 108 куб.м. 1 куб.м. 32 куб.м. 12 куб.м. 11 куб.м. 222 куб.м.
бб, см, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 12,157.16 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173133 Виж пълна информация
1412 ДГС Средец 29.09.2017 №№ 1723, 1724
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 213 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 797 куб.м. 0 куб.м. 1094 куб.м.
бл, цр
Процедури за добив на дървесина 23,125.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейността: Добив на дървесина Виж пълна информация
1411 ДГС Средец 29.09.2017 №№1720, 1721, 1722
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 4576 куб.м. 906 куб.м. 611 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 6592 куб.м.
чб, дб, цр
Процедури за добив на дървесина 290,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина Виж пълна информация