Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3208 ДГС Котел 04.07.2019 43,44,45,46,47,48
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
849 куб.м. 350 куб.м. 0 куб.м. 1499 куб.м. 2451 куб.м. 448 куб.м. 5597 куб.м.
бк,дб,цр,гбр,бб,см,трп,врб
Процедури за продажба на дървесина
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина-обекти-43,44,45,46,47,48-ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3207 ДГС Котел 04.07.2019 43.44.45.46.47.48
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
849 куб.м. 350 куб.м. 0 куб.м. 1589 куб.м. 3104 куб.м. 375 куб.м. 6267 куб.м.
бк,дб,цр,гбр,бб,см,трп,врб
Процедури за добив на дървесина 165,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив-сеч и извоз на дървесина-обекти-43,44,45,46,47,48-ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3206 ДГС Стара Загора 02.07.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания Виж пълна информация
3205 ДЛС Тополовград 03.07.2019 Лесокултурни мероприятия 39,909.29 лв. без ДДС
Предмет: ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ - ОБЕКТ №2019-2 Виж пълна информация
3204 ДГС Твърдица 30.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 27,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет : "Доставка ,монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
3203 ДЛС Тополовград 03.07.2019 Събиране на оферти с обява 2,520.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на служителите в ТП ДЛС Тополовград, предвидени в „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците Виж пълна информация
3202 ДГС Сливен 04.07.2019 1938А и 1939А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89 куб.м. 3 куб.м. 31 куб.м. 698 куб.м. 473 куб.м. 420 куб.м. 1714 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 64,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3201 ДГС Карнобат 03.07.2019 1922
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 0 куб.м. 22 куб.м. 156 куб.м. 50 куб.м. 57 куб.м. 380 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 7,953.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1922, подотдел 392 н,находящ се на територията на ТП ДГС-Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
3200 ДГС Карнобат 02.07.2019 1921
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 388 куб.м. 582 куб.м. 0 куб.м. 970 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 20,127.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1921, подотдели 400в,г,д,ж,л;398ж,д;404а,405в,363и, находящ се на територията на ТП ДГС-Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
3199 ДГС Котел 04.07.2019 31-19, 49-19 и 50-19 Продажба на стояща дървесина на корен 91,939.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти 31, 49 и 50-19, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3198 ДЛС Мазалат 28.06.2019 1943-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50.29 куб.м. 1.72 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13.56 куб.м. 65.57 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 6,078.88 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Централен склад обект 1943-2 на 28.06.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3197 ДЛС Мазалат 28.06.2019 1943-1-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 197 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 13,174.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1943-1-1 на 28.06.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3196 ДЛС Тополовград 27.06.2019 Събиране на оферти с обява 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
3195 ДГС Свиленград 24.06.2019 Събиране на оферти с обява 2,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители на почвата , минерални торове , инсектицид срещу листогризещи насекоми и хербициди за третиране на плевели на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
3194 ДГС Малко Търново 01.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство МАЛКО ТЪРНОВО. Виж пълна информация
3193 ДГС Айтос 01.07.2019 1956
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 116 куб.м. 37 куб.м. 520 куб.м. 550 куб.м. 0 куб.м. 1106 куб.м.
бл,цр,избк,гбр
Процедури за добив на дървесина 27,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 01.07.2019 г. за Обект № 1956. Виж пълна информация
3192 ДГС Сливен 02.07.2019 19-12А, 19-14А, 19-15А и 1916А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
653 куб.м. 24 куб.м. 38 куб.м. 1942 куб.м. 1370 куб.м. 1361 куб.м. 5388 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3191 ДГС Сливен 02.07.2019 1935А и 1936А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
174 куб.м. 62 куб.м. 13 куб.м. 1213 куб.м. 810 куб.м. 240 куб.м. 2512 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 70,519.60 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3190 ДЛС Граматиково 25.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина”, Виж пълна информация
3189 ДГС Карнобат 11.06.2019 1920
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
327 куб.м. 468 куб.м. 6 куб.м. 1103 куб.м. 725 куб.м. 0 куб.м. 2629 куб.м.
шир. игл.
Процедури за добив на дървесина 60,245.58 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1920, отд. 64ж,з,и; 93б; 1222д; 1218з,и;1223а;1226а Виж пълна информация