Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1626 ДГС Казанлък 08.12.2017 09.12.2017 182101,182102,182103,182104,182105,182106,182107,182108,182109,182110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1016 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 1683 куб.м. 8641 куб.м. 217 куб.м. 11501 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,ак,здб,цр
Процедури за добив на дървесина 309,771.74 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране и/или товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до дома на клиента, до търговски склад "Бузовград" и/или до "Кастамону България" АД, с. Горно Сахране в обекти № 182101,182102,182103,182104,182105,182106,182107,182108,182109,182110 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1625 ДГС Казанлък 08.12.2017 09.12.2017 182101,182102,182103,182104,182105,182106,182107,182108,182109,182110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1016 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 1358 куб.м. 7322 куб.м. 217 куб.м. 10001 куб.м.
бб,см,чб,здгл,бк,ак,здб,цр
Процедури за продажба на дървесина 608,802.44 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти №182101,182102,182103,182104,182105,182106,182107,182108,182109,182110на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1624 ДГС Казанлък 04.01.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 3,168.30 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Казанлък” Виж пълна информация
1623 Централно Управление 04.01.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 3,168.30 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Казанлък” Виж пълна информация
1622 ДГС Айтос 05.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на 12 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос” ; „Годишни технически прегледи на 13 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 6 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос”, включително на газови и метанови уредби“ , за срок до изчерпване на предвидените суми по посочените 2 обособени позиции Виж пълна информация
1621 ДГС Звездец 08.12.2017 обекти: № 1801, № 1802, № 1803 и №1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1201 куб.м. 690 куб.м. 23 куб.м. 1377 куб.м. 1377 куб.м. 80 куб.м. 4748 куб.м.
бб,чб,дб,цр,гбр,бк,мжд,изгбр
Процедури за добив на дървесина 107,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в територията обхват на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
1620 ДГС Котел 22.11.2017 78-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 0 куб.м. 65 куб.м.
дб, цр, блг
Процедури за добив на дървесина 1,568.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейностите: "сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект № 78-17, включващ отд./подотд. 215 "ж" от гори- държавна собственост- стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1619 ДГС Бургас 07.12.2017 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
192 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 2301 куб.м. 5401 куб.м. 0 куб.м. 7904 куб.м.
бб, чб, бл, цр, пяс, кгбр, мжд и др.
Процедури за добив на дървесина 154,723.88 лв. без ДДС
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Каба юг” в землището на с. Присад и с. Габър, временен склад „Еркесията“ в землището на с. Русокастро, временен склад „Полски извор“ в землището на с. Полски извор, временен склад „Драганово“ в землището на с. Драганово, временен склад „Брястовец“ в землището на с. Брястовец, временен склад „Банево“ в землището на кв. Банево, временен склад „Вършило“ в землището на с. Вършило, временен склад „Твърдица“ в землището на с. Твърдица на маркирана дървесина от Обект № 1801- отдели/подотдели 1-ж, 7-п, 8-д, 24-в, 34-м, 34-н, 34-о, 34-р, 34-с, 34-т, 44-ж, 45-а, 45-б, 45-в, 45-г, 45-е, 89-в, 90-а, 124-л, 124-м, 125-г, 223-а, 223-в, 224-а, 224-г, общо прогнозно количество 7904 пл. куб. м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС Бургас ” Виж пълна информация
1618 ДГС Бургас 07.12.2017 1702-23
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94.4 куб.м. 10.49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104.89 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 8,328.26 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас Виж пълна информация
1617 ДГС Звездец 03.01.2018 Открита процедура 4,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ЗВЕЗДЕЦ“. Виж пълна информация
1616 ДГС Твърдица 03.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет:"Доставка ,монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица." Виж пълна информация
1615 ДГС Малко Търново 29.11.2017 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя. Виж пълна информация
1614 ДГС Елхово 06.12.2017 1/2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до складовете, определени в техническите задания към обект № 1/2018 Виж пълна информация
1613 ДГС Айтос 06.12.2017 1804-01,1804-02,1809-01,1809-02 и др.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1525 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 760 куб.м. 2285 куб.м.
бл,здб,бк,цр
Процедури за продажба на дървесина 243,020.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 06.12.2017г. за продажба на прогнозни количества дървесина,предстояща да бъде добита на временни складове на терит. на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
1612 ДЛС Мазалат 06.12.2017 1768
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 161 куб.м.
бб, чб, гбр, бк;
Процедури за добив на дървесина 5,816.73 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1768 на 06.12.2017 г. от ЛСФ 2017 год. Виж пълна информация
1611 ДЛС Мазалат 06.12.2017 1764
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м. 212 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м.
цр, здб, гбр, бл;
Процедури за добив на дървесина 11,788.25 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1764 на 06.12.2017 г. от ЛСФ 2017 год. Виж пълна информация
1610 ДГС Царево 02.01.2018 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦАРЕВО“, с открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. ”б” от Закона за обществените поръчки” (ЗОП). Виж пълна информация
1609 ДГС Карнобат 20.11.2017 1731
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 508 куб.м. 809 куб.м. 0 куб.м. 1317 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 27,354.09 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1731 - отд.309 а, в, г. Виж пълна информация
1608 ДГС Тунджа 04.12.2017 2017-8 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 47,624.09 лв. без ДДС
Предмет: ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГК НА ТП"ДГС-ТУНДОА"- ЯМБОЛ; ОБЕКТ 2017-8 Виж пълна информация
1607 ДГС Царево 06.12.2017 1802; 1804; 1805; 1810; 1813; 1814;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
283 куб.м. 490 куб.м. 0 куб.м. 7972 куб.м. 2037 куб.м. 51 куб.м. 10833 куб.м.
дб, цр, мжд, чб, бк, кгбр
Процедури за добив на дървесина 229,622.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация