Личен състав

Директор
инж. Мирослав Маринов
Заместник директор
инж.Станимир Сотиров
Заместник директор
инж. Димчо Радев
Заместник директор
имж.Златка Азманова
Член на УС
инж. Мирослав Маринов
Член на УС - представител на държавата
Албена Туджарова
Независим член, председател на УС
Йордан Георгиев
Началник отдел "Ловно стопанство и странична дейност
Невен Пенев
Началник отдел "ПДАОЧР"
Галина Попова
Началник отдел "Отдаване на дейностите"
Симеон Симеонов
Началник отдел "Възобновяване програми и проекти"
инж.Виолета Тенева
Главен счетоводител
Мария Русева
Ръководител звено Вътрешен одит
Цветка Петкова
Главен вътрешен одитор
Кирил Колчев
Главен вътрешен одитор
Антоанета Иванова
Главен вътрешен одитор
Златина Величкова
Юрисконсулт
Светлана Драгиева
Юрисконсулт
Юра Челебиева
Юрисконсулт
Динко Илчев
Юрисконсулт
Исмаил Куванджъ