Личен състав

Директор
инж. Димчо Радев
Заместник директор
инж.Станимир Сотиров
Заместник директор
инж. Андон Кондузов
Заместник директор
инж. Мирослав Маринов
Член на УС
инж. Димчо Радев
Член на УС - представител на държавата
Албена Туджарова
Независим член на УС
Теодор Тодоров
Началник отдел "Ловно стопанство и странична дейност
Невен Пенев
Началник отдел "ПДАОЧР"
Галина Попова
Началник отдел "Отдаване на дейностите"
Симеон Симеонов
Началник отдел "Стопанисване на горите"
имж.Златка Азманова
Началник отдел "Възобновяване програми и проекти"
инж.Виолета Тенева
Главен счетоводител
Мария Русева
Ръководител звено Вътрешен одит
Цветка Петкова
Главен вътрешен одитор
Кирил Колчев
Главен вътрешен одитор
Антоанета Иванова
Главен вътрешен одитор
Златина Величкова
Юрисконсулт
Светлана Драгиева
Юрисконсулт
Юра Челебиева
Юрисконсулт
Динко Илчев