Протокол за извършване на подбор на външни членове на Одитния комитет на ЮИДП ДП

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за процедурата за определяне състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

Документи