Справка за инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 15.12.2017 г. в района на ЮИДП ДП СЛИВЕН

Справка