Установиха незаконна сеч в горски територии стопанисвани от ДГС Маджарово

Незаконна сеч в особено големи размери в горски територии, стопанисвани от ДГС Маджарово, установиха експерти от мобилните групи на Югоизточно държавно предприятие – Сливен. При рутинна проверка на 13 юли се установява наличието на над 1500 дървета от дъб и габър, които не са маркирани и са отсечени без необходимото позволително. След акцията длъжностните лица, които не са осъществили контрол, са предадени на прокуратурата. Назначените допълнителни проверки констатираха и други сериозни нарушения на територията на стопанството, касаещи дисциплината на ползването в одобрени за сеч подотдели. "За всички нарушения ще бъде потърсена дисциплинарна и наказателна отговорност на длъжностните лица", заяви заместник-директорът на ЮИДП-Сливен инж. Константин Недев.