ЮИДП - домакин на работна среща по проект на ИАГ

На 10 и 11 февруари в гр. Сливен се проведе първата среща на екипа за управление и изпълнение на новия европейски проект на ИАГ с работно заглавие „Горите на орела“, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз. Домакин на събитието беше ЮИДП, в чиято сграда се събраха участници от другите партньорски институции: Изпълнителна агенция по горите като координатор и водещ партньор, Българско дружество за защита на птиците и Североизточно държавно предприятие. Проектът е озаглавен „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“. Периодът за изпълнение е 5 години, а проектните дейности ще бъдат реализирани главно на територията на 20 защитени зони по НАТУРА 2000, разположени в Югоизточна и Североизточна България. Малкия креслив орел е гнездящо-прелетен и мигриращ вид, защитен от закона в България вид и е включен в Червената книга в категорията „уязвим“. Той е характерен за българските гори и е показател за биологичното разнообразие, а със грижата за неговото оцеляване ще се допринесе за опазването на много други видове птици, животни и техните местообитания – горите. Действията и мерките, които ще бъдат предприети през периода на изпълнение на проекта, имат за цел дългосрочна защита на малкия креслив орел, а моделите които ще бъдат приложени ще осигурят оцеляване на популациите чрез създаване на нови подходящи местообитания. Според споделените очаквания на участниците в работната среща, усилията които ще бъдат положени ще бъдат в името на опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в горите.