Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5930 ДЛС Граматиково 07.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59.42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11.72 куб.м. 71.14 куб.м.
дб
ОБЕКТ №2 от пакети №2209-2, №2211-3, №2215-2, №2216-3 Процедури за продажба на дървесина 25,000.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: :„Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в ОБЕКТ №2 от пакети №2209-2, отд. 236з; №2211-3, отд. 285а; №2215-2, отд.318м; №2216-3, отд.341е Виж пълна информация
5929 ДЛС Мазалат 08.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
593 куб.м. 226 куб.м. 25 куб.м. 34 куб.м. 50 куб.м. 11 куб.м. 939 куб.м.
см, бк, бб, яв;
2223-1, 2224-1 Процедури за продажба на дървесина 122,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата от временен склад от обекти № 2223-1 и № 2224-1 на 08.02.2022 г. от ЛСФ 2022 година. Виж пълна информация
5928 ДГС Мъглиж 08.02.2022 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника/ компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5927 ДГС Чирпан 02.02.2022 №226201 и №226202 Лесокултурни мероприятия 11,202.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Временно съхраняване на фиданките за попълване и залесяване; попълване и залесяване на горски култури в обекти с №226201 и №226202 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан”. Виж пълна информация
5926 ДГС Котел 03.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 317 куб.м. 0 куб.м. 326 куб.м.
цр, здб, бк, гбр, брк
6/22, 9/22 Процедури за добив на дървесина 10,116.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти от КЛФ 2022 № 6 и № 9- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5925 ДГС Мъглиж 02.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 174 куб.м. 19 куб.м. 370 куб.м. 271 куб.м. 7 куб.м. 872 куб.м.
чб,бб,здб,бк,гбр,бл,срлп,цр
223110; 223111, 223112, 223118 Процедури за добив на дървесина 27,266.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223110; 223111, 223112, 223118 на 02.02.2022 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5924 ДГС Мъглиж 31.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 79 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м. 138 куб.м. 14 куб.м. 653 куб.м.
чб,бб,см,бл,цр,здб,бк,гбр,срлп,бл,
№213142П;223110П2;223111П;223112П;223117П;223118П; Процедури за продажба на дървесина 57,855.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти №213142П;223110П2;223111П;223112П;223117П;223118П; на 31.01.2022 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5923 ДГС Нова Загора 01.02.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,489.91 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на комплекс от лесокултурни дейности в горски територии в обособен Обект № 1-2022 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
5922 ДГС Тунджа 01.02.2022 2022-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 137,619.47 лв. без ДДС
Предмет: „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови и горски култури, ръчно садене и временно съхраняване на фиданки, отглеждане на култури (вкл. варосоване, приготвяне на р-ра, кастрене), механизирано отглеждане (дискуване на междуредията двупосочно) в Обект 2022-1‘‘ Виж пълна информация
5921 ДГС Сливен 31.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64 куб.м. 11 куб.м. 3 куб.м. 639 куб.м. 435 куб.м. 150 куб.м. 1302 куб.м.
широколистни
2214А Продажба на стояща дървесина на корен 63,282.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5920 ДГС Сливен 31.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 2 куб.м. 2 куб.м. 500 куб.м. 335 куб.м. 180 куб.м. 1038 куб.м.
широколистни
2226 Продажба на стояща дървесина на корен 48,750.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5919 ДГС Ивайловград 02.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 160 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 8048 куб.м. 0 куб.м. 8262 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;ак;гбр;
2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233; Продажба на стояща дървесина на корен 406,891.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2022 год.
обекти: 2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233;
Виж пълна информация
5918 ДГС Елхово 31.01.2022 № 202201 Л Лесокултурни мероприятия 123,359.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване и попълване в Обект № 202201 Л Виж пълна информация
5917 ДГС Елхово 31.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 285 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 3016 куб.м. 0 куб.м. 3311 куб.м.
цр;бл
№ 2216 № 2217 № 2218 № 2219 Процедури за добив на дървесина 86,086.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
5916 ДГС Айтос 17.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2.8 куб.м. 2.2 куб.м. 0 куб.м. 25.35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.35 куб.м.
чб
2107-14 Процедури за продажба на дървесина 2,584.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 17.01.2022г. Виж пълна информация
5915 ДГС Котел 27.01.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 39,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр. Котел до склад на краен потребител: административната сграда на ТП ”ДГС Котел” в гр. Котел и до склада на ТП „ДГС Котел“ за продажба на дърва за огрев (нацепени и нарязани) Виж пълна информация
5914 ДЛС Граматиково 24.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
227.81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46.94 куб.м. 274.75 куб.м.
дб
ОБЕКТ №1 от пакети №2211-2 и №2216-2 Процедури за продажба на дървесина 101,623.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в ОБЕКТ №1 от пакети №2211-2 и №2216-2” Виж пълна информация
5913 ДЛС Ропотамо 24.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
187 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2742 куб.м. 1395 куб.м. 36 куб.м. 4360 куб.м.
дб, цр, мждр, кгбр
2207, 2208, 2209 и 2210 Процедури за добив на дървесина 110,025.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина в обекти 2207, 2208, 2209 и 2210 Виж пълна информация
5912 ДГС Средец 19.01.2022 Събиране на оферти с обява 2,070.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2022 г. на работниците и служителите на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
5911 ДГС Твърдица 18.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
265 куб.м. 457 куб.м. 23 куб.м. 216 куб.м. 212 куб.м. 143 куб.м. 1316 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бук
№2203-1,№2210-1 и №2210-2 Процедури за продажба на дървесина 116,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица от КЛФ 2022г. Виж пълна информация