Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3884 ДГС Елхово 13.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 56 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 1514 куб.м. 0 куб.м. 1615 куб.м.
чб;кгбр;цр;бл;мжд;дб;чб
2010 Продажба на стояща дървесина на корен 84,875.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
3883 ДГС Елхово 13.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 152 куб.м. 2035 куб.м. 0 куб.м. 2189 куб.м.
цр;бл;кгбр.
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 116,017.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
3882 ДГС Тича 14.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13.78 куб.м.
чб,бб, здгл
2008 Процедури за продажба на дървесина 1,443.40 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2008 Виж пълна информация
3881 ДГС Стара река 13.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
841 куб.м. 23 куб.м. 51 куб.м. 1156 куб.м. 826 куб.м. 152 куб.м. 3049 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,лп
2002 Процедури за добив на дървесина 79,673.82 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3880 Централно Управление 06.03.2020 Открита процедура 885,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие" /ЮИДП/ и неговите териториални поделения, по пет обособени позиции със срок на изпълнение на поръчката от 3 /три години/":
Обособена позиция №1: Застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС" за автомобили на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения";
Обособена позиция №2: „Застраховка „Автокаско" на автомобили леки/товарни, собственост на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения";
Обособена позиция №3: „Групова застраховка „Трудова злополука" за служителите на ЦУ на ЮИДП и териториалните му поделения съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука" и чл.192, ал.1 от Закона за горите" за общо 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ бр. служители на ЦУ и ТП на ЮИДП";
Обособена позиция №4: „Застраховка „Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие" за общо 550 /петстотин и петдесет/ бр. служители на ЦУ и ТП на ЮИДП";
Обособена позиция №5: „Застраховка „Недвижимо имущество" на непроизводствени сгради на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения"

Виж пълна информация
3879 ДГС Чирпан 12.02.2020 206201, 206202 Лесокултурни мероприятия 166,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка, почистване на сечище – ръчно; временно съхраняване на фиданките за попълване и залесяване; попълване и залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1,2 и 3-годишни горски култури – ръчно; отглеждане – механизирано; прочистка без МД; в обекти с №206201 и №206202 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан” Виж пълна информация
3878 ДГС Тунджа 13.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 292 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.
здб, мжд, кгбр, срлп, цр, бл, кдб
2008 Продажба на стояща дървесина на корен 17,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от Обект № 2008 Виж пълна информация
3877 ДГС Айтос 27.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 72.28 куб.м. 131.22 куб.м.
избк
1954-10,1955-10,1955-09 Процедури за продажба на дървесина 11,224.64 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на вр.склад на първия по време явил се кандидат,на основание чл.72,ал.4,изр.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
3876 ДГС Свиленград 13.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 170 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м.
здб,гбр,мжд,срлп
2002 Продажба на стояща дървесина на корен 51,036.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград от Обект 2002 Виж пълна информация
3875 ДГС Твърдица 11.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
184 куб.м. 195 куб.м. 8 куб.м. 514.55 куб.м. 525.5 куб.м. 10.95 куб.м. 1438 куб.м.
см,бб,бк,бл,гбр,кгбр,цер,мъжд,здб,акация
№2011 Процедури за добив на дървесина 37,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3874 ДГС Мъглиж 11.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 18,634.94 лв. без ДДС
Предмет: Ръчна почвоподготовка; залесяване; попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация
3873 ДГС Звездец 10.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 339 куб.м. 506.08 куб.м. 237.84 куб.м. 1082.92 куб.м.
дб,цр, бк, кгбр,гбр
Пакет № 1906-9; Пакет №1906-10; Пакет №1906-11 ; Пакет №1907-10, Пакет № 1907-11, Пакет №1908-8, Пакет№1914-9, Пакет№1914-10 Процедури за продажба на дървесина 70,479.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добито количество дървесина от временен склад от Пакет № 1906-9; Пакет №1906-10; Пакет №1906-11 ; Пакет №1907-10, Пакет № 1907-11, Пакет №1908-8, Пакет№1914-9, Пакет№1914-10 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец” Виж пълна информация
3872 ДГС Тича 11.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 69 куб.м. 2 куб.м. 180 куб.м. 132 куб.м. 1 куб.м. 465 куб.м.
бб,бк,гбр
2007 Продажба на стояща дървесина на корен 19,458.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
3871 ДГС Твърдица 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 178 куб.м. 11 куб.м. 134.50 куб.м. 134.5 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м.
чб
№1930-1 Процедури за продажба на дървесина 29,335.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба а прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3870 ДГС Твърдица 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
704 куб.м. 759 куб.м. 34 куб.м. 1652 куб.м. 1636 куб.м. 288 куб.м. 5073 куб.м.
бук,гбр,здб,брз,ива,бб,см,чб,здгл
№2010 Продажба на стояща дървесина на корен 218,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3869 ДГС Твърдица 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 289 куб.м. 292 куб.м. 122 куб.м. 777 куб.м.
бук,гбр,здб,ива
№2008 Продажба на стояща дървесина на корен 33,130.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3868 ДГС Твърдица 07.02.2020 № ЛКД 1/2020г. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 14,368.16 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3867 ДГС Сливен 06.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 1 куб.м. 230 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м.
иглолистна
2017А Продажба на стояща дървесина на корен 10,234.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3866 ДГС Стара Загора 11.02.2020 205203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 8,090.50 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветление - Обект №205203 Виж пълна информация
3865 ДГС Елхово 05.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ЕЛХОВО" Виж пълна информация