Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5662 ДГС Казанлък 01.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
466 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 205 куб.м. 587 куб.м. 20 куб.м. 1380 куб.м.
чб,бб,здб,бк
2143 Продажба на стояща дървесина на корен 76,712.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект 2143 Виж пълна информация
5661 ДГС Казанлък 01.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 30 куб.м. 15 куб.м. 18 куб.м. 425 куб.м. 0 куб.м. 502 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,ак,лп
2144, 2145, 2146 Процедури за продажба на дървесина 37,423.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина от временен склад от обекти 2144, 2145, 2146 Виж пълна информация
5660 ДГС Казанлък 01.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 30 куб.м. 15 куб.м. 18 куб.м. 1128 куб.м. 0 куб.м. 1205 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,ак,лп
2144, 2145, 2146 Процедури за добив на дървесина 56,906.47 лв. без ДДС
Предмет: Сеч,извоз,разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обекти 2144, 2145, 2146 Виж пълна информация
5659 ДГС Сливен 05.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 90 куб.м. 230 куб.м. 0 куб.м. 320 куб.м.
широколистна
21-09 Процедури за продажба на дървесина 24,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5658 ДГС Сливен 04.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 25 куб.м.
широколистна
2155 Продажба на стояща дървесина на корен 1,162.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5657 ДГС Тунджа 02.11.2021 2021-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,220.14 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за възлагане на лесокултурна дейност в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП „ДГС – Тунджа“ - Ямбол в Обект № 2021-4 – попълване на култури. Виж пълна информация
5656 ДГС Звездец 23.11.2021 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили, стопанисвани от ТП „ДГС Звездец“ за срок от 24 месеца Виж пълна информация
5655 ДГС Айтос 03.11.2021 обект №2/2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 29,177.25 лв. без ДДС
Предмет: „Пълна обработка на почвата с изкоренители на дълбочина до 60 см ; Риголване с дълбочина до 60 см ; Подравняване на площите след риголване с булдозерна дъска; Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф 60/80 см /общо 3350 бр./в подотд.536-а; 536-б; 370-и; 476-г; 554-м на територията на ТП „ДГС Айтос” върху площ от 67 дка, Двустранно есенно дискуване в подотд.554-е, 554-д, 554-у1 на територията на ТП „ДГС Айтос” върху площ от 164 дка, както и Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф 60/80 см /общо 230 бр./ за попълване на едногодишни тополови култури /прогнозно количество/ в подотд.554-е, 554-д, 554-у1 на територията на ТП „ДГС Айтос” - за Обект №2/2021 Виж пълна информация
5654 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 10 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 192 куб.м.
ак.
2131; Процедури за добив на дървесина 4,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2131; Виж пълна информация
5653 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 20 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 549 куб.м. 0 куб.м. 576 куб.м.
ак.
2130; Продажба на стояща дървесина на корен 23,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год.
обекти: 2130;
Виж пълна информация
5652 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 31 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 940 куб.м. 0 куб.м. 1001 куб.м.
бл;цр;
2129; Процедури за добив на дървесина 28,028.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2129; Виж пълна информация
5651 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 31 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 501 куб.м.
бл;цр;
2129-1; Процедури за продажба на дървесина 35,437.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2129-1; Виж пълна информация
5650 ДГС Сливен 02.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 457 куб.м. 304 куб.м. 0 куб.м. 771 куб.м.
широколистна
2153 Процедури за добив на дървесина 21,647.43 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5649 ДГС Гурково 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 435 куб.м. 0 куб.м. 436 куб.м.
здб, гбр, пкл
214135 Процедури за добив на дървесина 19,686.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5648 ДГС Малко Търново 23.11.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 24 (двадесет и четири) календарни месеца Виж пълна информация
5647 ДГС Кости 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 140 куб.м.
дб, цр, бк, гбр
2106 Процедури за добив на дървесина 2,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ до Административната сграда на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
5646 ДГС Хасково 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 671 куб.м. 0 куб.м. 671 куб.м.
бл, цр, кгбр, ак
2124 Процедури за добив на дървесина 21,472.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5645 ДЛС Тополовград 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 1525 куб.м.
бл, цр, кдб, кгбр, здб, кл, мжд
2144, 2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 39,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти №2144, №2145 и №2146, от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5644 ДЛС Несебър 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 385 куб.м. 18 куб.м. 413 куб.м.
цр, бл, срлп
2113 Процедури за добив на дървесина 10,582.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2113 от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5643 ДГС Елхово 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 941 куб.м. 0 куб.м. 990 куб.м.
цр;бл
№ 2125 № 2126 Процедури за добив на дървесина 21,780.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обект № 2125 и Обеккт № 2126 Виж пълна информация