Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3516 ДГС Казанлък 07.11.2019 08.11.2019 192145, 192146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 578 куб.м. 0 куб.м. 590 куб.м.
здб,бк,гбр, цр
Процедури за продажба на дървесина 44,415.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3515 ДГС Казанлък 07.11.2019 08.11.2019 192143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 106 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 5,644.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3514 ДГС Мъглиж 06.11.2019 193127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 545 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 34,895.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193127 на 06.11.2019 год. Виж пълна информация
3513 ДГС Мъглиж 06.11.2019 193126
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 136 куб.м. 3 куб.м. 11 куб.м. 192 куб.м.
бб,см,бк
Процедури за продажба на дървесина 12,889.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193126 на 06.11.2019 год. Виж пълна информация
3512 ДГС Мъглиж 06.11.2019 193125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 147 куб.м. 55 куб.м. 34 куб.м. 404 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр
Процедури за продажба на дървесина 30,098.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193125 на 06.11.2019 год. Виж пълна информация
3511 ДГС Мъглиж 06.11.2019 193127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 35 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 545 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 13,298.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193127 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3510 ДГС Мъглиж 06.11.2019 193126
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 136 куб.м. 3 куб.м. 11 куб.м. 192 куб.м.
бб,см,бк
Процедури за добив на дървесина 4,684.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193126 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3509 ДГС Мъглиж 06.11.2019 193125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 147 куб.м. 55 куб.м. 34 куб.м. 404 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 9,857.60 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193125 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3508 ДГС Н. Паничарево 04.11.2019 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 166 куб.м. 13 куб.м. 209 куб.м. 317 куб.м. 0 куб.м. 708 куб.м.
'чб,бл,цр,,избк,гбр,кгбр,мжд,лп
Процедури за добив на дървесина 15,107.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 1916 (подотдели: 355: д, ж, з), находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
3507 ДГС Казанлък 30.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък“ Виж пълна информация
3506 ДГС Казанлък 29.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и почистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца. Виж пълна информация
3505 ДГС Н. Паничарево 25.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността Виж пълна информация
3504 ДЛС Мазалат 04.11.2019 1968
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 967 куб.м. 31 куб.м. 237 куб.м. 240 куб.м. 0 куб.м. 1693 куб.м.
чб, бб,
Продажба на стояща дървесина на корен 84,124.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1968 на 04.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3503 ДЛС Мазалат 04.11.2019 1969, 1970, 1971
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1293 куб.м. 397 куб.м. 7 куб.м. 1094 куб.м. 1099 куб.м. 0 куб.м. 3890 куб.м.
чб, бб,
Продажба на стояща дървесина на корен 197,941.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1969, №1970 и № 1971 на 04.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3502 ДГС Елхово 29.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, ЗЛОД и др. необходими бланки за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово”. Виж пълна информация
3501 ДГС Сливен 05.11.2019 1965А и 1966А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 27 куб.м. 14 куб.м. 975 куб.м. 612 куб.м. 0 куб.м. 1663 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 66,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
3500 ДГС Бургас 27.11.2019 Открита процедура 10,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група” Виж пълна информация
3499 ДЛС Граматиково 21.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 49,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕНЕРГИЯ /ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА Виж пълна информация
3498 ДГС Айтос 31.10.2019 1916-08
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.98 куб.м. 58.98 куб.м.
здб
Процедури за продажба на дървесина 14,015.37 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 31.10.2019г.,за продажба на добита дървесина находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
3497 ДГС Твърдица 30.10.2019 №1927 и №1928
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
551 куб.м. 586 куб.м. 20 куб.м. 143 куб.м. 161 куб.м. 3 куб.м. 1464 куб.м.
бб,чб,см,елст,здгл,бук,здб,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 75,385.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация