Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5025 ДГС Малко Търново 03.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 62 куб.м. 46 куб.м. 731 куб.м. 726 куб.м. 365 куб.м. 2093 куб.м.
изгор, избк, бл, цр, гбр мждр
2101, 2104 Процедури за добив на дървесина 164,866.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
5024 ДГС Звездец 04.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
548 куб.м. 126 куб.м. 0 куб.м. 2028 куб.м. 2388 куб.м. 96 куб.м. 5186 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр, бб, чб
ОБЕКТ № 2114, ОБЕКТ №2115 , ОБЕКТ №2116, ОБЕКТ№2117 И ОБЕКТ №2118 Продажба на стояща дървесина на корен 237,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост, обособени в Обект № 2114 ,Обект № 2115 , Обект № 2116 , Обект № 2117 , Обект № 2118 от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация
5023 ДГС Звездец 04.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 505 куб.м. 906 куб.м. 57 куб.м. 1580 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр
ОБЕКТ № 2112 и ОБЕКТ №2113 Процедури за добив на дървесина 37,626.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2112 и Обект №2113 находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
5022 ДГС Свиленград 13.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 960 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 960 куб.м.
чб,бб
2114 Процедури за добив на дървесина 21,120.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2114 Виж пълна информация
5021 ДЛС Тополовград 22.02.2021 11.03.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 250.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на поземлен имотв горска територия-частна държавна собственост, находящ се в обхвата на дейност на ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация
5020 Централно Управление 22.02.2021 11.03.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 250.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на поземлен имотв горска територия-частна държавна собственост, находящ се в обхвата на дейност на ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация
5019 ДГС Мъглиж 29.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 358 куб.м. 358 куб.м. 14 куб.м. 773 куб.м.
здб, гбр, цр
213102 Процедури за продажба на дървесина 53,771.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213102 на 29.01.2021 год. Виж пълна информация
5018 ДГС Малко Търново 29.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 7 куб.м. 11 куб.м. 378 куб.м. 378 куб.м. 190 куб.м. 985 куб.м.
изгор, избк
2116 Процедури за добив на дървесина 23,502.48 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
5017 ДЛС Несебър 01.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
433 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 65 Пр. куб.м. 1240 Пр. куб.м. 254 Пр. куб.м. 1992 Пр. куб.м.
гбр,цр,бл
2102 Процедури за добив на дървесина 52,685.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2102, група № 2, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5016 ДГС Свиленград 29.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 505 куб.м.
чб,бб
2113 Продажба на стояща дървесина на корен 24,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - увредена иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград от Обект :
2113
Виж пълна информация
5015 ДГС Бургас 08.02.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС - БУРГАС“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
"ДОСТАВКА НА ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ"

Виж пълна информация
5014 ДГС Айтос 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13.93 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4.57 куб.м. 18.5 куб.м.
избк
2009-06 Процедури за продажба на дървесина 1,668.03 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.01.2021г. Виж пълна информация
5013 ДГС Айтос 18.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10.83 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5.09 куб.м. 15.92 куб.м.
здб
2012-14 Процедури за продажба на дървесина 2,498.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.01.2021г. Виж пълна информация
5012 ДГС Гурково 28.01.2021 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
5011 ДГС Свиленград 28.01.2021 2021-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 46,655.73 лв. без ДДС
Предмет: „ПОПЪЛВАНЕ НА ДЪБОВИ И ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ“ в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект № 2021-1 Виж пълна информация
5010 ДГС Гурково 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 303 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 441 куб.м.
бб,чб
214108 Процедури за добив на дървесина 16,568.16 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5009 ДГС Гурково 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 138 куб.м.
бб, чб
214108 Процедури за продажба на дървесина 13,885.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
5008 ДГС Гурково 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 406 куб.м. 375 куб.м. 278 куб.м. 1126 куб.м.
бб, бк, гбр, здб
214103, 214111 Продажба на стояща дървесина на корен 51,965.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5007 ДГС Елхово 28.01.2021 1/2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до складовете, определени в техническо задание към обект №1/2021 Виж пълна информация
5006 ДГС Айтос 14.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 98.80 куб.м. 0 куб.м. 98.80 куб.м.
цр,здб,избк,гбр
1914-05,1916-04,2045-07,2009-05 Процедури за продажба на дървесина 7,102.57 лв. без ДДС
Предмет: Покана за провеждане на Договаряне за продажба на дървесина на 14.01.2021г. Виж пълна информация