Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6215 ДГС Котел 20.07.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 8,360.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ, частна държавна собственост, обособена в Обект № 1 и представляващ колесен трактор ЮМЗ, рег. № СН0451ЕЕ, дата на първа регистрация 01.03.1989 г., намиращ се в гр. Котел, обл. Сливен, улица „Раковска“, Промишлена зона- ТП "ДГС Котел". Виж пълна информация
6214 ДГС Гурково 19.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
518 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 2714 куб.м. 1520 куб.м. 0 куб.м. 4859 куб.м.
бб,здгл,см,чб,ел,бк,гбр,здб,мждр,шст,дчрш,яв,трп,
224112, 224127, 224128, 224129, 224130 и 224131 Процедури за добив на дървесина 228,531.30 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6213 ДГС Котел 21.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1118 куб.м. 56 куб.м. 1221 куб.м.
бл, цр, бк, кгбр
38, 39 Процедури за добив на дървесина 42,957.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 38 и 39- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6212 ДЛС Несебър 21.07.2022 Открита процедура Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от времененни складове находящи се на територията на ТП „ДЛС Несебър“ до гр.Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас , кК. Слънчев бряг - запад , промишлена зона, склад за дърва по чл.206 от ЗГ Виж пълна информация
6211 ДГС Стара Загора 20.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 399 куб.м. 937 куб.м. 0 куб.м. 1379 куб.м.
чб, цр, бл, кдб, мждр, кгбр
225125 Процедури за добив на дървесина 45,579.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225125 Виж пълна информация
6210 ДГС Сливен 21.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
823 куб.м. 393 куб.м. 43 куб.м. 2590 куб.м. 1567 куб.м. 70 куб.м. 5486 куб.м.
широколистни и иглолистни
№ 2233, № 2234, № 2235, № 2236, № 2242 Процедури за добив на дървесина
Предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“, Виж пълна информация
6209 Централно Управление 05.08.2022 19.08.2022 Процедури по ЗЛОД 14,045.01 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Синия връх” в района на дейност на ТП „ДГС Маджарово“, обособен със Заповед №РД 49-96/11.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Виж пълна информация
6208 Централно Управление 05.08.2022 19.08.2022 Процедури по ЗЛОД 24,651.86 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Света Марина” в района на дейност на ТП „ДГС Маджарово“, обособен със Заповед №РД 49-95/11.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Виж пълна информация
6207 ДГС Гурково 13.07.2022 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хигиенни препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12месеца Виж пълна информация
6206 ДГС Ивайловград 14.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 158 куб.м. 15 куб.м. 176 куб.м. 1959 куб.м. 0 куб.м. 2287 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;гбр;чб;
2214;2226;2235; Процедури за добив на дървесина 71,937.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с №№ 2214, 2226, 2235, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград Виж пълна информация
6205 ДГС Айтос 05.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 16.9 куб.м. 0 куб.м. 34.8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 51.7 куб.м.
срлп,бб,чб
2226-02 Процедури за продажба на дървесина 4,310.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 05.07.2022г. Виж пълна информация
6204 Централно Управление 01.08.2022 15.08.2022 Процедури по ЗЛОД 16,710.28 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Драганата” в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“, обособен със Заповед №706/ 19.05.2009 г. на председателя на Държавна агенция по горите. Виж пълна информация
6203 ДГС Котел 15.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 145 куб.м. 309 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м.
цр, здб, бк, гбр, брк, бл
24 Процедури за добив на дървесина 16,230.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 24- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6202 ДГС Малко Търново 13.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
415 куб.м. 316 куб.м. 22 куб.м. 793 куб.м. 533 куб.м. 174 куб.м. 2293 куб.м.
бб, чб, изгор, избк, цр, кгбр, мждр, бл,
2219, 2221 Процедури за добив на дървесина 75,208.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
6201 ДГС Свиленград 05.07.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задания за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6200 ДГС Свиленград 18.07.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,752.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища и горскоплодни култури с обща площ 1041,80 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6199 ДЛС Ропотамо 08.07.2022 15.07.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 22,791.67 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост, обособени в Обект №1 и представляващи вещи и оборудване на помещения, намиращи се в гр. Приморско, обл. Бургаска, улица „Трети март“ № 82а, в сграда с идентификатор 58356.503.295 по КККР на гр. Приморско Виж пълна информация
6198 ДГС Котел 12.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 1069 куб.м. 0 куб.м. 1398 куб.м.
здб, бк, трп, цр, гбр
34, 36 Процедури за добив на дървесина 49,328.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 34 и 36 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6197 ДГС Котел 12.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 51 куб.м. 857 куб.м. 10 куб.м. 934 куб.м.
бк, гбр, лп,врб, трп, яв, шс, бл, цр, здб
25, 37 Процедури за добив на дървесина 32,748.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 25 и 37- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6196 ДГС Котел 12.07.2022 Лесокултурни мероприятия 99,800.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр. Котел до склад на краен потребител: административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел и до склада на ТП „ДГС Котел“ за продажба на дърва за огрев (нацепени и нарязани)“ Виж пълна информация