Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5486 ДЛС Граматиково 30.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35.77 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11.30 куб.м. 47.07 куб.м.
дб
№2118-4 Процедури за продажба на дървесина 11,866.05 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №№2118-4 Виж пълна информация
5485 ДГС Казанлък 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
117 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 938.2 куб.м. 1032.8 куб.м. 0 куб.м. 2140 куб.м.
чб,бб
2135 Продажба на стояща дървесина на корен 81,302.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2135 Виж пълна информация
5484 ДГС Чирпан 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 232 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 227 куб.м. 0 куб.м. 472 куб.м.
бк, здб и гбр
216103-2 и 216104-2 Процедури за продажба на дървесина 35,400.00 лв. без ДДС
Предмет: „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 216103-2 и 216104-2 Виж пълна информация
5483 ДГС Карнобат 26.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 444 куб.м. 668 куб.м. 0 куб.м. 1112 куб.м.
шир
12104 Процедури за добив на дървесина 24,908.80 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12104, подотдел 1168 "д", 1169 "а", 1170 "а" Виж пълна информация
5482 ДГС Звездец 13.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 280.50 куб.м. 0 куб.м. 373.50 куб.м.
дб,цр, гбр,кгбр
Пакет №2102-9 Процедури за продажба на дървесина 26,653.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добити количества дървесина от временен склад от Пакет № 2102-9 в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Звездец ” Виж пълна информация
5481 ДГС Ивайловград 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 180 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 5058 куб.м. 0 куб.м. 5355 куб.м.
бл; кгбр; мждр; здб; цр; гбр; кдб; чб; бб
2115; 2117; 2121; 2122; 2123 Продажба на стояща дървесина на корен 199,416.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год.
обекти: 2115; 2117; 2121; 2122; 2123
Виж пълна информация
5480 ДГС Тича 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 1 куб.м. 15 куб.м. 62 куб.м. 135 куб.м. 38 куб.м. 267 куб.м.
широколистна
2112 Процедури за добив на дървесина 6,974.00 лв. без ДДС
Предмет: Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2112 Виж пълна информация
5479 ДГС Ивайловград 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3591 куб.м. 0 куб.м. 3614 куб.м.
бл; здб; цр; гбр; кгбр; кдб; мждр;
2104, 2105, 2109, 2118, 2124 Процедури за добив на дървесина 99,385.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2104, 2105, 2109, 2118, 2124 Виж пълна информация
5478 ДГС Сливен 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 910 куб.м. 665 куб.м. 86 куб.м. 1713 куб.м.
широколистна
2148 и 2149 Процедури за добив на дървесина 44,603.63 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5477 ДГС Ивайловград 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1784 куб.м. 0 куб.м. 1807 куб.м.
бл; кгбр; мждр; здб; гбр; цр;
2104-1, 2105-1, 2109-1, 2118-1, 2124-1 Процедури за продажба на дървесина 124,931.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2104-1;2105-1; 2109-1;2118-1; 2124-1; Виж пълна информация
5476 ДГС Гурково 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 253 куб.м. 21 куб.м. 433 куб.м. 862 куб.м. 0 куб.м. 1581 куб.м.
здб, бк, гбр, мжд, чб, бб, см, здгл, елст, цр
214105, 214106, 214120, 214129, 214131 Процедури за продажба на дървесина 107,953.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
5475 ДГС Котел 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 47 куб.м. 1019 куб.м. 25 куб.м. 1159 куб.м.
бк, гбр, см, врб, трп, яв, бл, цр, кгбр, мжд
41 и 42 Процедури за добив на дървесина 30,295.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив (сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, съгласно одобрени план-сметки, в горски територии- държавна собственост от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Котел”, от условно обособени обекти №№ 41 и 42 Виж пълна информация
5474 ДГС Сливен 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 766 куб.м. 456 куб.м. 0 куб.м. 1254 куб.м.
широколистна и иглолистна
2146 и 2147 Продажба на стояща дървесина на корен 47,212.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5473 ДГС Средец 03.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП ДГС Средец" Виж пълна информация
5472 ДГС Карнобат 20.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 360 куб.м. 541 куб.м. 0 куб.м. 901 куб.м.
шир
12108 Процедури за добив на дървесина 20,182.40 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12108, подотдел 1197 "б" Виж пълна информация
5471 ДГС Котел 10.08.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 19,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр. Котел до склад на краен потребител: административната сграда на ТП ”ДГС Котел” в гр. Котел и до склада на ТП „ДГС Котел“ за продажба на дърва за огрев (нацепени и нарязани) Виж пълна информация
5470 ДГС Мъглиж 24.08.2021 Открита процедура 33,666.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
5469 ДГС Мъглиж 11.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62 куб.м.
бк,здб
213121,213130,213133 Процедури за продажба на дървесина 4,478.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213121, 213130 и 213133 на 11.08.2021 год. Виж пълна информация
5468 ДГС Стара Загора 20.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 52 куб.м. 2 куб.м. 216 куб.м. 498 куб.м. 0 куб.м. 786 куб.м.
цр, здб, срлп, мждр, кгбр, бк
215129 Процедури за добив на дървесина 18,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №215129 отдели 107е; 107л Виж пълна информация
5467 ДГС Сливен 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 6 куб.м. 15 куб.м. 266 куб.м. 497 куб.м. 280 куб.м. 1195 куб.м.
широколистна
2131Б и 2132Б Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация