Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5624 ДГС Казанлък 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 362.5 куб.м. 331.5 куб.м. 0 куб.м. 746 куб.м.
чб, ак, здб
2142 Продажба на стояща дървесина на корен 31,064.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2142 Виж пълна информация
5623 ДГС Ивайловград 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
бл;цр;
2127 Процедури за добив на дървесина 7,260.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2127; Виж пълна информация
5622 ДГС Ивайловград 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 132 куб.м. 0 куб.м. 132 куб.м.
бл;цр;
2127-1 Процедури за продажба на дървесина 9,108.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2127-1; Виж пълна информация
5621 ДГС Хасково 15.10.2021 2021-2, 2021-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 131,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни мероприятия в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2021-2022г. Виж пълна информация
5620 ДГС Сливен 13.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 376 куб.м. 324 куб.м. 0 куб.м. 750 куб.м.
широколистна
21-08 Процедури за продажба на дървесина 48,592.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5619 ДГС Сливен 13.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 777 куб.м. 679 куб.м. 0 куб.м. 1506 куб.м.
широколистна
2152 Процедури за добив на дървесина 39,334.80 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5618 ДГС Ивайловград 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 418 куб.м.
бл;кгбр;
2126 Процедури за добив на дървесина 11,495.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2126; Виж пълна информация
5617 ДГС Ивайловград 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 237 куб.м. 0 куб.м. 250 куб.м.
бл;кгбр;
2126-1 Процедури за продажба на дървесина 17,250.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2126-1; Виж пълна информация
5616 ДЛС Граматиково 12.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м.
дб,цр
2114,2106 Процедури за продажба на дървесина 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
5615 ДГС Чирпан 28.10.2021 Открита процедура 2,540.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство (в това число изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.) за направата на дивечова нива в ДУ „Каваклийка“ срок от 12 месеца“


Виж пълна информация
5614 ДГС Чирпан 28.10.2021 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца“


Виж пълна информация
5613 ДГС Малко Търново 12.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 303 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 819 куб.м. 0 куб.м. 1238 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, кгбр
2125 Процедури за продажба на дървесина 63,408.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина по такса на корен Виж пълна информация
5612 ДГС Малко Търново 12.10.2021 Процедури за добив на дървесина 2,945.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите: товарене, разтоварване и транспорт на добита дървесина за собствени нужди. Виж пълна информация
5611 ДГС Мъглиж 21.10.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
5610 ДГС Мъглиж 29.09.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво с мощност 70 kw, необходим за отопление на административната сграда на стопанството” Виж пълна информация
5609 ДЛС Тополовград 07.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1798 куб.м. 0 куб.м. 1925 куб.м.
ак, бл, цр, кдб, кгбр, здб, кл, мжд
2143,2144,2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 45,631.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект №2143, №2144, №2145 и №2146 от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5608 ДГС Котел 08.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 469 куб.м. 15 куб.м. 564 куб.м.
бл, здб, цр
51 Процедури за добив на дървесина 16,318.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 51- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5607 ДГС Свиленград 13.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 171 куб.м. 1 куб.м. 687 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 918 куб.м.
чб бб
21-2 Процедури за продажба на дървесина 54,155.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина - ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 21-2 Виж пълна информация
5606 ДГС Кипилово 24.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 4 куб.м. 5 куб.м. 30 куб.м. 331 куб.м. 19 куб.м. 489 куб.м.
бк, гбр, чрш, лп, трп, здб, шс, бл, яв, бб, здгл
216 Процедури за добив на дървесина 12,952.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП обект 216 Виж пълна информация
5605 ДГС Хасково 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, кгбр
2122 Продажба на стояща дървесина на корен 125,066.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация