Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5175 ДГС Средец 22.03.2021 ЛКМ Обект 1/2021 Лесокултурни мероприятия 10,093.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Попълване на горски култури – 60дка.;
2.Отглеждане на горски култури 18дка, в т.ч.2.1 Отглеждане на двегодишни горски култури 4дка х 2пъти / обичайна дейност/; 2.2 Отглеждане на двегодишни горски култури 5дка х 2пъти /компенсационно залесяване/;
Виж пълна информация
5174 ДГС Твърдица 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
491 куб.м. 217 куб.м. 9 куб.м. 2100.75 куб.м. 2086.55 куб.м. 308.7 куб.м. 5213 куб.м.
бб,чб,бк,здб,бл
№2112,№2113 Процедури за добив на дървесина 134,659.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив от об.№2112, №2113 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
5173 ДГС Сливен 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 265 куб.м. 1991 куб.м. 0 куб.м. 2295 куб.м.
широколистна и иглолистна
2112Б и 2113Б Продажба на стояща дървесина на корен 88,488.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5172 Централно Управление 08.04.2021 22.04.2021 Процедури по ЗЛОД
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Граматиково" (ТП „ДЛС Граматиково"), в обхвата на ДП „Югоизточно държавно предприятие" (ЮИДП), гр. Сливен. Виж пълна информация
5171 Централно Управление 08.04.2021 22.04.2021 Процедури по ЗЛОД 12,786.17 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Стара река” в района на дейност на ЮИДП ДП Сливен, ТП„ДГС Стара река“ обособен със Заповед №986/07.09.2010 г. на председателя на Държавна агенция по горите. Виж пълна информация
5170 ДГС Стара река 24.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
353 куб.м. 8 куб.м. 29 куб.м. 838 куб.м. 570 куб.м. 154 куб.м. 1952 куб.м.
см, здгл, бк, бл, яв, яс, гбр, трп
2101 Процедури за добив на дървесина 50,922.90 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5169 ДГС Сливен 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 6 куб.м. 15 куб.м. 266 куб.м. 497 куб.м. 280 куб.м. 1195 куб.м.
широколистна
2112Б и 2113Б Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5168 ДЛС Граматиково 18.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
722 куб.м. 78 куб.м. 141 куб.м. 1037 куб.м. 758 куб.м. 101 куб.м. 2837 куб.м.
дб,цр,мжд,бк,трп
обект №2124 Процедури за продажба на дървесина 223,486.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по Обект №2124 от КФЛ 2021 Виж пълна информация
5167 ДГС Ивайловград 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 44 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5390 куб.м. 0 куб.м. 5468 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2102;2104;2111;2116;2008; Процедури за добив на дървесина 147,526.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти №2102;2104;2111;2116;2008; Виж пълна информация
5166 ДГС Айтос 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12.11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11.75 куб.м. 23.86 куб.м.
избк
2106-02 Процедури за продажба на дървесина 1,984.53 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 23.03.2021г.,за продажба на дървесина от склад ,на терит. на ТП ДГС Айтос-пакет 2. Виж пълна информация
5165 ДГС Айтос 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25.18 куб.м. 4.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 32.09 куб.м.
чб,бб
2125-05/2102-02 Процедури за продажба на дървесина 2,644.98 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 23.03.2021г.,за продажба на дървесина от склад ,на терит. на ТП ДГС Айтос-пакет 1. Виж пълна информация
5164 ДЛС Граматиково 08.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100.15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 42.79 куб.м. 142.94 куб.м.
дб
Обект №2116-2 Процедури за продажба на дървесина 34,157.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №2116-2 Виж пълна информация
5163 ДГС Н. Паничарево 18.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 138 куб.м. 6 куб.м. 8 куб.м. 677 куб.м. 2 куб.м. 835 куб.м.
бл, цр,гбр, мжд, кгбр
2108 Процедури за добив на дървесина 19,008.09 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2108 (отдели, подотдели - 36 в, 355 и) от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация
5162 ДГС Звездец 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 284 куб.м. 31 куб.м. 644 куб.м.
дб, цр, кгбр
ОБЕКТ № 2112 Процедури за добив на дървесина 15,347.46 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2112 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
5161 ДГС Стара река 24.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
652 куб.м. 86 куб.м. 35 куб.м. 1448 куб.м. 876 куб.м. 220 куб.м. 3317 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,чб,бл,брз
2107; 2108 Процедури за добив на дървесина 86,587.52 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
5160 ДГС Ивайловград 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 44 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3060 куб.м. 0 куб.м. 3138 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2102-1;2104-1;2111-1;2114-1;2116-1;2008-1; Процедури за продажба на дървесина 217,576.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2102-1;2104-1;2111-1;2114-1;2116-1;2008-1; Виж пълна информация
5159 ДГС Ивайловград 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 848 куб.м. 0 куб.м. 848 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;
2113-1;2119-1; Процедури за продажба на дървесина 58,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2113-1;21119-1; - М.Ф. Виж пълна информация
5158 ДГС Карнобат 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 53 куб.м. 1 куб.м. 97 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 595 куб.м.
игл,шир
2106 Процедури за добив на дървесина 14,541.10 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2106, подотдели 147 "ж", 148 "д", 148 "л", 148 "м", 148 "н" Виж пълна информация
5157 ДГС Карнобат 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 263 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 668 куб.м.
шир
2107 Процедури за добив на дървесина 16,312.56 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2107 , подотдели 92 "м", 94 "ж", 94 "о", 94 "р", 94 "с", 94 "т" Виж пълна информация
5156 ДГС Средец 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.10 куб.м. 100.20 куб.м. 1.80 куб.м. 34.80 куб.м. 331.10 куб.м. 0 куб.м. 517 куб.м.
дб, цр, кгбр
1906-3, 1920-3, 2005-2 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 31,725.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина чрез договаряне Виж пълна информация