Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6340 ДГС Казанлък 26.10.2022 12-22-203 Лесокултурни мероприятия 2,148.00 лв. без ДДС
Предмет: „Отглеждане млади насаждения без материален добив - Премахване на нежелани дървесни и храстови видове“ в Обект № 12-22-203 Виж пълна информация
6339 ДГС Казанлък 26.10.2022 12-22-203 Лесокултурни мероприятия 2,148.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Отглеждане млади насаждения без материален добив - Премахване на нежелани дървесни и храстови видове“ в Обект № 12-22-203 Виж пълна информация
Процедура № 6339 на ДГС Казанлък от 26.10.2022 е прекратена!
6338 ДГС Котел 30.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 884 куб.м. 0 куб.м. 951 куб.м.
бк,здб,гбр,трп
51 Процедури за добив на дървесина 45,115.44 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 51 Виж пълна информация
6337 ДГС Тича 17.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
448 куб.м. 10 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 1748 куб.м. 165 куб.м. 2421 куб.м.
бк, здб, гбр, кл, кгбр. яв,шс
2222 Процедури за добив на дървесина 92,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38, ал. 2, т. 1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №2222 Виж пълна информация
6336 ДГС Тунджа 14.10.2022 2022-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 11,258.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване и ръчно садене в Обект 2022-3‘‘ в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа‘‘ Виж пълна информация
6335 ДГС Маджарово 17.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м. 775 куб.м. 0 куб.м. 930 куб.м.
бл, цр
2212,2213 Процедури за добив на дървесина 28,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово от Обекти №№ 2212; 2213; Виж пълна информация
6334 ДГС Стара Загора 14.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 49 куб.м. 1 куб.м. 205 куб.м. 480 куб.м. 0 куб.м. 814 куб.м.
гбр, бк, цр, здб, бл, кл, срлп. мждр
225128 Процедури за добив на дървесина 33,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225128 Виж пълна информация
6333 ДГС Н. Паничарево 14.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 23 куб.м. 1 куб.м. 74 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 116 куб.м.
чб, бб, мжд
Обект №2215 Процедури за добив на дървесина 3,723.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2215 (отдели, подотдели – 407 б) от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация
6332 ДГС Стара Загора 13.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 53 куб.м. 35 куб.м. 72 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.
ак, чб, бб
225127 Процедури за добив на дървесина 13,450.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225127 Виж пълна информация
6331 ДГС Твърдица 13.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
106 куб.м. 429 куб.м. 14 куб.м. 1259 куб.м. 1269 куб.м. 10 куб.м. 3087 куб.м.
бк, гбр, яв, здб, бл, цр, брз, бб, см, ак
№2226, №2227, №2228, №2229, №2230, №2231 Процедури за добив на дървесина 117,668.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица" от обекти № 2226, № 2227, № 2228, № 2229, № 2230 и № 2231 включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина. Виж пълна информация
6330 ДГС Кости 13.10.2022 2204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,360.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ до Административната сграда на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
6329 ДГС Котел 27.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 18 куб.м. 2 куб.м. 27 куб.м. 602 куб.м. 0 куб.м. 657 куб.м.
см,бк,гбр,трп,яв,ива,врб,брз
50 Процедури за добив на дървесина 31,168.10 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 50 Виж пълна информация
6328 ДГС Котел 14.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 884 куб.м. 0 куб.м. 951 куб.м.
бк, здб, гбр, трп
51 Процедури за добив на дървесина 36,198.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обект № 51- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 6328 на ДГС Котел от 14.10.2022 е прекратена!
6327 ДГС Айтос 14.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 10 куб.м. 17 куб.м. 177 куб.м. 224 куб.м. 36 куб.м. 437 куб.м.
бл,цр,кгбр
2260 Процедури за добив на дървесина 15,804.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2260. Виж пълна информация
6326 ДГС Айтос 14.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 101 куб.м. 27 куб.м. 344 куб.м. 323 куб.м. 60 куб.м. 727 куб.м.
бл,цр
2259 Процедури за добив на дървесина 26,292.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2259. Виж пълна информация
6325 ДГС Айтос 14.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 164 куб.м. 29 куб.м. 380 куб.м. 303 куб.м. 20 куб.м. 703 куб.м.
бл,цр,кдб,гбр,кгбр
2258 Процедури за добив на дървесина 25,348.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2258. Виж пълна информация
6324 ДГС Айтос 14.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 18 куб.м. 254 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
цр,бл
2257 Процедури за добив на дървесина 16,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2257. Виж пълна информация
6323 ДГС Айтос 30.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 17.4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 17.4 куб.м.
срлп
2226-04 Процедури за продажба на дървесина 1,479.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 30.09.2022г. Виж пълна информация
6322 ДГС Айтос 30.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9.35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5.13 куб.м. 14.48 куб.м.
изгр,бл
2230-02/2241-03 Процедури за продажба на дървесина 5,340.70 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 30.09.2022г. Виж пълна информация
6321 ДЛС Ропотамо 12.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 525 куб.м.
дб,цр
2214 Процедури за добив на дървесина 15,980.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина в обект 2214 Виж пълна информация