Процедури

Процедура № 2765 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 07.02.2019
Втора дата
Начална цена 163,754.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на дейностите: почвоподготовка - ръчно, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на 1, 2, 3 и 4 - годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури, ПЕВ” в горски територии държавна собственост за ОБЕКТИ № № 196201, 196202 и 196203 на територията на ТП „Държавно горско стопанство - Чирпан“ към „Югоизточно държавно предприятие” ДП - гр. Сливен.

Данни за дървесината

Обект/и № 196201,196202,196203
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.