Процедури

Процедура № 3489 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 31.10.2019
Втора дата
Начална цена 12,190.38 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект 2019-4-Почвоподготовка,залесяване и отглеждане на дъбови култури

Данни за дървесината

Обект/и № 2019-4
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.