Процедури

Процедура № 3508 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 04.11.2019
Втора дата
Начална цена 15,107.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 1916 (подотдели: 355: д, ж, з), находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № 1916
Дървесен вид 'чб,бл,цр,,избк,гбр,кгбр,мжд,лп
Едра 4 куб.м.
Средна 166 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 209 куб.м.
За огрев 317 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 708 куб.м.