Процедури

Процедура № 3509 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 06.11.2019
Втора дата
Начална цена 9,857.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193125 на 06.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 193125
Дървесен вид бб,чб,см,здгл,бк,гбр
Едра 116 куб.м.
Средна 52 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 147 куб.м.
За огрев 55 куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Всичко 404 куб.м.