Процедури

Процедура № 4307 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 15.05.2020
Втора дата
Начална цена 7,434.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на дейности в горски територии
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2019- ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид чб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 354 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 354 куб.м.