Процедури

Процедура № 4629 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 24.09.2020
Втора дата
Начална цена 1,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки - на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Предмет „Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за нуждите на ТП ДГС Айтос“ – за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.