Процедури

Процедура № 4786 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 11.11.2020
Втора дата
Начална цена 17,067.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на дейности в горски територии
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2031- ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2031
Дървесен вид цр;чб;кдб
Едра 20 куб.м.
Средна 226 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 438 куб.м.
За огрев 26 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 729 куб.м.