Процедури

Процедура № 4799 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 30.11.2020
Втора дата
Начална цена 446,974.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118;
Дървесен вид изгр, бл, цр, мжд, кгбр, избк, бб, чб,
Едра 216 куб.м.
Средна 3793 куб.м.
Дребна 34 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 15146 куб.м.
ОЗМ 44 куб.м.
Всичко 19233 куб.м.