Процедури

Процедура № 5086 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 22.02.2021
Втора дата
Начална цена 369,119.09 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури и оран горски разсадник в Обект № 2/2021

Данни за дървесината

Обект/и № 2/2021
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.