Процедури

Процедура № 5105 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 04.03.2021
Втора дата
Начална цена 108,188.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества от временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" в обект № 2114 и обект № 2115

Данни за дървесината

Обект/и № № 2114 № 2115
Дървесен вид цр;бл;чб;бб
Едра 67 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1703 куб.м.
За огрев 37 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1887 куб.м.