Процедури

Процедура № 5221 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 06.04.2021
Втора дата
Начална цена 170,012.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2117 и обект № 2118 горски територии, държавна собтвеност, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Елхово”

Данни за дървесината

Обект/и № № 2117 № 2118
Дървесен вид чб;кдб;цр;бл;
Едра 0 куб.м.
Средна 169 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3333 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3507 куб.м.