Процедури

Процедура № 5643 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 28.10.2021
Втора дата
Начална цена 21,780.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обект № 2125 и Обеккт № 2126

Данни за дървесината

Обект/и № № 2125 № 2126
Дървесен вид цр;бл
Едра 0 куб.м.
Средна 49 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 941 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 990 куб.м.