Процедури

Процедура № 5644 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 28.10.2021
Втора дата
Начална цена 10,582.10 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2113 от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № 2113
Дървесен вид цр, бл, срлп
Едра 2 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 8 куб.м.
За огрев 385 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Всичко 413 куб.м.