Процедури

Процедура № 5655 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 03.11.2021
Втора дата
Начална цена 29,177.25 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Пълна обработка на почвата с изкоренители на дълбочина до 60 см ; Риголване с дълбочина до 60 см ; Подравняване на площите след риголване с булдозерна дъска; Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф 60/80 см /общо 3350 бр./в подотд.536-а; 536-б; 370-и; 476-г; 554-м на територията на ТП „ДГС Айтос” върху площ от 67 дка, Двустранно есенно дискуване в подотд.554-е, 554-д, 554-у1 на територията на ТП „ДГС Айтос” върху площ от 164 дка, както и Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф 60/80 см /общо 230 бр./ за попълване на едногодишни тополови култури /прогнозно количество/ в подотд.554-е, 554-д, 554-у1 на територията на ТП „ДГС Айтос” - за Обект №2/2021

Данни за дървесината

Обект/и № обект №2/2021
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.