Процедури

Процедура № 5967 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 25.02.2022
Втора дата
Начална цена 34,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до склад по чл.206 от ЗГ на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № 1/2022
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.