Процедури

Процедура № 5991 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 04.03.2022
Втора дата
Начална цена 92,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад попадащ в териториалния обхват на ТП ДГС Елхово до адрес на краен потребител

Данни за дървесината

Обект/и № 2/2022 3/2022
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2500 куб.м.