Процедури

Процедура № 6234 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 08.08.2022
Втора дата
Начална цена 163,635.88 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, залесяване и подготовка на почвата преди залесяване

Данни за дървесината

Обект/и № 202206 Л
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.