Процедура № 6473 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Ивайловград 22.12.2022 187,920.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с № 2304;2306;2314;2315, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2304;2306;2314;2315; бл;здб;кдб;бк;гбр;чб;бб; 152 куб.м. 1405 куб.м. 190 куб.м. 664 куб.м. 2287 куб.м. 0 куб.м. 4698 куб.м.