Процедура № 6476 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 22.12.2022 237,258.70 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти № 2307, № 2308 и № 2309 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2307, № 2308, № 2309 широколистни и иглолистни 1393 куб.м. 146 куб.м. 72 куб.м. 2099 куб.м. 1301 куб.м. 690 куб.м. 5701 куб.м.