Процедура № 6715 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 6715 на ДГС Тича от 21.06.2023 е прекратена!
ДГС Тича 21.06.2023 19,844.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2023 год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС ,,Тича“, обект № 2321

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2321 Бб, см, здгл, трп, бк, здб, ива, гбр, 28 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 453 куб.м. 0 куб.м. 494 куб.м.