Процедура № 6950 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 26.02.2024 513,770.76 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури в Обект № 2/2024

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2/2024 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.