Процедура № 6968 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 29.02.2024 89,696.26 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет „Почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен““

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ ЛКД 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.