Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4367 ДГС Кости 01.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишен одит по спазване на стандартите на Сертификата за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4366 ДГС Чирпан 16.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 98 куб.м. 5 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м.
бб
206131 Процедури за добив на дървесина 4,194.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обект № 206131 за местни търговци Виж пълна информация
4365 ДГС Казанлък 16.06.2020 17.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 1199 куб.м. 0 куб.м. 1231 куб.м.
бк, гбр
2029 Процедури за добив на дървесина 49,833.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
4364 ДГС Сливен 16.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
441 куб.м. 135 куб.м. 4 куб.м. 2943 куб.м. 1206 куб.м. 160 куб.м. 4889 куб.м.
иглолистна и широколистна
2025Б, 2029Б, 2035А и 2036А Продажба на стояща дървесина на корен 177,121.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4363 ДГС Бургас 25.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи за нуждите на ТП „ДГС – Бургас” по две обособени позиции:
1. Доставка на хигиенни и почистващи материали и консумативи, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
2. Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи“
Виж пълна информация
4362 ДГС Карнобат 11.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Карнобат Виж пълна информация
4361 ДГС Котел 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
бл,цр,кгбр
58 Процедури за добив на дървесина 8,268.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 58 Виж пълна информация
4360 ДГС Котел 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 57 куб.м. 66 куб.м. 48 куб.м. 206 куб.м.
бк,гбр
39 Процедури за добив на дървесина 5,474.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 39 Виж пълна информация
4359 ДЛС Мазалат 15.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 74 куб.м. 40 куб.м. 229 куб.м. 243 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
см, яв, бк, здб, чб, бб, гбр, трп,
2030 Продажба на стояща дървесина на корен 22,802.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2030 на 15.06.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4358 ДГС Елхово 03.07.2020 Открита процедура 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:
I.Доставка на работни дрехи, специално работно облекло,работни ръкавици, предпазни каски, козирки, маски и предпазни екипировки
II.Доставка на обувни изделия
Виж пълна информация
4357 ДГС Котел 27.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 771 куб.м. 0 куб.м. 780 куб.м.
бк,бл,гбр,цр,кгбр,трп
44 Процедури за добив на дървесина 20,296.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 44 Виж пълна информация
4356 ДГС Звездец 12.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 235 куб.м. 219 куб.м. 0 куб.м. 462 куб.м.
дб,цр,гбр
Пакет №1917-3 Процедури за продажба на дървесина 32,836.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Пакет № 1917-3 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец” Виж пълна информация
4355 ДГС Звездец 12.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1518 куб.м. 62 куб.м. 0 куб.м. 2463 куб.м. 2619 куб.м. 16 куб.м. 6678 куб.м.
дб, цр,гбр, кгбр, бб, чб
ОБЕКТ №2014 , ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017, ОБЕКТ № 2018 и ОБЕКТ №2019 Продажба на стояща дървесина на корен 302,834.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2014 , ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017, ОБЕКТ № 2018 и ОБЕКТ №2019 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4354 ДЛС Граматиково 10.06.2020 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ
И ПОСОБИЯ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“
Виж пълна информация
4353 ДГС Котел 12.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
654 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1058 куб.м. 986 куб.м. 712 куб.м. 6412 куб.м.
гбр, трп, бб, бк, лп, яв, шс, см, ела, здб, здгл
63, 64 Продажба на стояща дървесина на корен 147,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти №№ 63 и 64- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4352 ДГС Сливен 12.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 268.33 куб.м. 226.43 куб.м. 22.80 куб.м. 517.56 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-09 И 20-10 Процедури за продажба на дървесина 32,536.90 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.2 от Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4351 ДЛС Несебър 02.07.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство. Виж пълна информация
4350 ДГС Свиленград 04.06.2020 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и др. необходими бланки по задания за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4349 ДГС Сливен 10.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 78.38 куб.м. 59.4 куб.м. 0 куб.м. 137.78 куб.м.
иглолистна и широколистна
20-08 Процедури за продажба на дървесина 8,504.72 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл. 66, ал.1, т.2 от Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4348 ДГС Тича 09.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 242 куб.м. 239 куб.м. 52 куб.м. 623 куб.м.
широколистна
2019 Процедури за добив на дървесина 16,373.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2019 Виж пълна информация