Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4385 ДЛС Несебър 18.06.2020 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
4384 ДГС Сливен 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 1200 куб.м. 798 куб.м. 100 куб.м. 2162 куб.м.
широколистна
2033Б и 2034Б Продажба на стояща дървесина на корен 83,369.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4383 ДГС Елхово 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 719 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 729 куб.м.
цр;бл;чб
2022 Процедури за добив на дървесина 15,309.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2022- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
4382 ДГС Елхово 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 368 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 378 куб.м.
цр;бл;чб
2021 Процедури за добив на дървесина 7,938.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2021- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
4381 ДГС Казанлък 19.06.2020 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
220 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м. 721.5 куб.м. 29.5 куб.м. 1090 куб.м.
см,бб,здгл,бк
2027 Продажба на стояща дървесина на корен 46,351.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2027 Виж пълна информация
4380 ДГС Хасково 25.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
69 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 1045 куб.м. 4785 куб.м. 0 куб.м. 5993 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп, ак
2013, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Процедури за добив на дървесина 138,271.10 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4379 ДГС Казанлък 19.06.2020 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 378 куб.м. 0 куб.м. 390 куб.м.
здб,бк,гбр
2025 Процедури за продажба на дървесина 26,673.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2025 Виж пълна информация
4378 ДГС Бургас 19.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 156 куб.м.
бл, цр, кгбр
2006 Продажба на стояща дървесина на корен 7,773.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2006 от отдели/подотдели: 111-е, 111-ж в землището на с. Габър, общ. Созопол, общо количество 156 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4377 ДГС Хасково 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
69 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 1045 куб.м. 4246 куб.м. 0 куб.м. 5454 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп, ак
2013-2, 2018-1, 2020-1, 2021-1, 2022-1, 2023-1, 2024-1, 2025-1, 2026-1 Процедури за продажба на дървесина 388,816.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4376 ДГС Казанлък 19.06.2020 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 193 куб.м.
здб,бк,гбр,срлп
2024 Процедури за продажба на дървесина 12,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2024 Виж пълна информация
4375 ДЛС Граматиково 15.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
368 куб.м. 78 куб.м. 212 куб.м. 587 куб.м. 739 куб.м. 139 куб.м. 2123 куб.м.
бл,здб,цр,бк,кгбр
2003 Договаряне 50,947.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2003, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4374 ДЛС Граматиково 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86.96 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 45.69 куб.м. 132.65 куб.м.
дб,цр
Обекти № 2005-4 /под.121л/,№2005-5 /под.121е/, №2021-2 /под.195н/, №2121-2” Процедури за продажба на дървесина 27,753.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обекти № 2005-4 /под.121л/,№2005-5 /под.121е/, №2021-2 /под.195н/, №2121-2”, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП «ДЛС Граматиково» Виж пълна информация
4373 ДГС Твърдица 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
319.4 куб.м. 570 куб.м. 29 куб.м. 626.5 куб.м. 244 куб.м. 0 куб.м. 1788.90 куб.м.
бук,гбр,вгбр,мъжд,здб,брз,бб,см,чб,здгл
№2002-1,№2002-2,№2011-1,№2011-2,№2013,№2014,№2018,№2018-1 и №2018-2 Процедури за продажба на дървесина 124,333.65 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на склад на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4372 ДГС Чирпан 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 172 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 270 куб.м. 0 куб.м. 450 куб.м.
здб, бл, цр, кгбр
206127 Процедури за добив на дървесина 22,050.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обект № 206127 Виж пълна информация
4371 ДГС Чирпан 16.06.2020 Договаряне 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца“ Виж пълна информация
4370 ДЛС Несебър 08.07.2020 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми за автомобили, собственост на ТП”ДЛС – Несебър”, съгласно техническата спецификация, за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
4369 ДГС Маджарово 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 515 куб.м. 0 куб.м. 530 куб.м.
бл, цр
2009 Процедури за добив на дървесина 12,455.00 лв. без ДДС
Предмет: "Сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, съгласно БДС, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово". Виж пълна информация
4368 ДГС Стара река 17.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
664 куб.м. 19 куб.м. 13 куб.м. 830 куб.м. 595 куб.м. 121 куб.м. 2242 куб.м.
гбр, бк, здб, лп, яв
2003 и 2008 Процедури за добив на дървесина 59,314.96 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
4367 ДГС Кости 02.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишен одит по спазване на стандартите на Сертификата за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4366 ДГС Чирпан 16.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 98 куб.м. 5 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м.
бб
206131 Процедури за добив на дървесина 4,194.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обект № 206131 за местни търговци Виж пълна информация