Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4492 ДГС Мъглиж 23.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м.
бк
203110-10 Процедури за продажба на дървесина 4,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203110-10 на 23.07.2020 год. Виж пълна информация
4491 ДГС Сливен 24.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 404 куб.м. 271 куб.м. 0 куб.м. 675 куб.м.
иглолистна и широколистна
2051 Продажба на стояща дървесина на корен 25,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4490 ДГС Звездец 23.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
392 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1157 куб.м. 1953 куб.м. 15 куб.м. 3522 куб.м.
дб,цр, бб,чб,, кгбр,гбр
Обект № 2015, Обект № 2017 и Обект №2020 Продажба на стояща дървесина на корен 162,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017 и ОБЕКТ №2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“ Виж пълна информация
4489 ДГС Кости 20.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1285 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 1659 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 3226 куб.м.
чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп
2004 Процедури за добив на дървесина 79,790.80 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2004 (подотдели: 94:и; 112:в; 113:в; 113:д; 114:е; 153:д; 153:о; 218:г; 218:д; 218:е; 218:з; 218:к; 218:н; 219:ж; 219:з; 219:и; 221:е; 221:ж; 221:м; 222:г; 222:е; 224:р; 224:т; 226:ж), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4488 ДГС Кости 20.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1285 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 1659 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 3226 куб.м.
чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп
2004-1 Процедури за продажба на дървесина 212,548.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2004-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4487 ДГС Сливен 21.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
572 куб.м. 136 куб.м. 24 куб.м. 4585 куб.м. 2468 куб.м. 1025 куб.м. 8810 куб.м.
иглолистна и широколистна
Обекти № 2038А, 2039А, 2025В, 2036Б и 2046Б Продажба на стояща дървесина на корен 338,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
4486 ДГС Нова Загора 21.07.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 102,899.14 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора - Обект ЛКД №2-2020 г. Виж пълна информация
4485 ДГС Средец 17.07.2020 ЛКМ Обект - 2/2020 Лесокултурни мероприятия 20,371.00 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - „Осветление” 6050дка, в т.ч:
1.„Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” 5400дка.,
2.„Осветление-осветление на култури, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” 650дка.,
Виж пълна информация
4484 ДГС Айтос 30.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
101 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 188 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 289 куб.м.
чб,бб
2038 Процедури за добив на дървесина 6,678.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на дървесина за обект 2038. Виж пълна информация
4483 ДГС Малко Търново 17.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 100 куб.м. 1 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 424 куб.м.
чб
2021 Продажба на стояща дървесина на корен 20,030.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина по такса на корен Виж пълна информация
4482 ДГС Хасково 23.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 2058 куб.м. 0 куб.м. 2084 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак
2018, 2020, 2026 Процедури за добив на дървесина 53,669.99 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4481 ДГС Казанлък 17.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 599 куб.м. 0 куб.м. 631 куб.м.
бк, гбр
2029 Процедури за продажба на дървесина 41,660.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2029 Виж пълна информация
4480 ДГС Хасково 21.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 1811 куб.м. 0 куб.м. 1837 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак
2018-1, 2020-1, 2026-1 Процедури за продажба на дървесина 139,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4479 ДГС Твърдица 15.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 589 куб.м. 50 куб.м. 668 куб.м. 668 куб.м. 0 куб.м. 1988 куб.м.
бук,явор,здб,брз,бб,см,здгл,ела
№2020 и №2021 Продажба на стояща дървесина на корен 76,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
4478 ДЛС Граматиково 10.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м. 714 куб.м. 477 куб.м. 0 куб.м. 1259 куб.м.
бл,здб,цр,бк
Обект №2024 Процедури за добив на дървесина 28,957.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2024, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4477 ДГС Хасково 14.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
291 куб.м. 92 куб.м. 0 куб.м. 1064 куб.м. 47 куб.м. 144 куб.м. 1638 куб.м.
тп, чб, здб, бл, мжд, кгбр
2001, 2002, 2013, 2025 Продажба на стояща дървесина на корен 62,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4476 ДГС Бургас 14.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м. 658 куб.м. 0 куб.м. 861 куб.м.
бл, цр, мжд, кгбр
2008 Продажба на стояща дървесина на корен 42,670.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2008 от отдели/подотдели: 170-а, 170-б в землището на с. Зидарово, общ. Созопол, общо количество 861 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4475 ДГС Малко Търново 02.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м.
дб
2002-8 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 4,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина чрез договаряне Виж пълна информация
4474 ДГС Тича 14.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64.2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64.2 куб.м.
бк
2022 Процедури за продажба на дървесина 7,217.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2022 Виж пълна информация
4473 ДГС Айтос 25.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м.
бл,цр
2037 Процедури за добив на дървесина 415.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на дървесина за обект 2037. Виж пълна информация