Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3496 ДГС Стара река 31.10.2019 67 "х"
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.40 куб.м. 0 куб.м. 20.40 куб.м.
гбр, здб
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 384.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Стара река“ Виж пълна информация
3495 ДГС Котел 29.10.2019 79
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м. 81 куб.м. 0 куб.м. 137 куб.м.
гбр, бк, бб, см
Продажба на стояща дървесина на корен 5,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 79- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3494 ДЛС Мазалат 29.10.2019 1967
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 106 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 355 куб.м.
врб,гбр,дгл,бб,см,брз,вейм бор,
Продажба на стояща дървесина на корен 17,473.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1967 на 29.10.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3493 ДГС Тунджа 05.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,125.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство /в това т.ч изпълнение на агротехнически услуги дискуване, сеитба, и др./, за нуждите на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация
3492 ДГС Нова Загора 29.10.2019 1905 К
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 55 куб.м. 708 куб.м. 0 куб.м. 763 куб.м.
ак, ор, цр
Продажба на стояща дървесина на корен 32,195.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3491 ДЛС Мазалат 29.10.2019 1965-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 125 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м.
бк,гбр
Процедури за продажба на дървесина 21,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1965-1 на 29.10.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3490 ДЛС Мазалат 29.10.2019 1965
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 125 куб.м. 1124 куб.м. 0 куб.м. 1249 куб.м.
бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 66,675.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 1965 на 29.10.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3489 ДГС Свиленград 31.10.2019 2019-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,190.38 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект 2019-4-Почвоподготовка,залесяване и отглеждане на дъбови култури Виж пълна информация
3488 ДГС Тунджа 18.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,998.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПШЕНИЦА И ФУРАЖНА ЦАРЕВИЦА ЗА ПОДХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ТУНДЖА“ Виж пълна информация
3487 ДГС Сливен 30.10.2019 1970 Продажба на стояща дървесина на корен 106,629.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3486 ДГС Сливен 30.10.2019 1968
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 17 куб.м. 17 куб.м. 2253 куб.м. 1325 куб.м. 715 куб.м. 4642 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 194,481.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3485 ДГС Сливен 30.10.2019 1969
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м. 309 куб.м. 0 куб.м. 772 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 20,102.88 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3484 ДГС Айтос 28.10.2019 0 Процедури за добив на дървесина 2,546.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за осъществяване на услугите:„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС –Айтос” Виж пълна информация
3483 ДГС Средец 31.10.2019 1924-1 и 1925-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
555 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 555 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 46,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
3482 ДГС Средец 18.10.2019 28.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и др.“ Виж пълна информация
3481 ДЛС Мазалат 25.10.2019 1966
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 176 куб.м. 178 куб.м. 0 куб.м. 354 куб.м.
бк,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 16,638.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1966 на 25.10.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3480 ДГС Котел 25.10.2019 76
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
259 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
бк, дб, гбр
Процедури за продажба на дървесина 23,054.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 76- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3479 ДГС Средец 28.10.2019 1923-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83.8 куб.м. 2.6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 86.4 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 7,331.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад Виж пълна информация
3478 ДГС Тича 24.10.2019 Продажба на стояща дървесина на корен 15,287.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина но корен от обект № 1922 Виж пълна информация
3477 ДГС Нова Загора 24.10.2019 1906 К ; 1907 К
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
687 куб.м. 609 куб.м. 0 куб.м. 4263 куб.м. 426 куб.м. 0 куб.м. 5723 куб.м.
чб, брс, кдб
Продажба на стояща дървесина на корен 230,106.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с явно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация