Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3476 ДГС Бургас 29.10.2019 Покана до определени лица 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“. Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“. Виж пълна информация
3475 ДГС Айтос 04.10.2019 1971
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 37 куб.м. 21 куб.м. 235 куб.м. 318 куб.м. 0 куб.м. 563 куб.м.
здб,бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 12,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1971. Виж пълна информация
3474 ДГС Тунджа 22.10.2019 2019-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 19,597.29 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за възлагане на ЛКД, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол в Обект № 2019-3 – „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване на тополови култури и дейности в горски разсадник“ Виж пълна информация
3473 ДЛС Несебър 15.10.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
3472 ДГС Казанлък 18.10.2019 21.10.2019 192139, 192140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м. 787 куб.м. 0 куб.м. 1126 куб.м.
здб,бл, цр, гбр,ак, бб,чб
Процедури за добив на дървесина 33,108.78 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3471 ДЛС Мазалат 15.10.2019 Договаряне без предварително обявление 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на фуражни растения – сено, люцерна, слама и др” Виж пълна информация
3470 ДГС Кипилово 21.10.2019 3-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 107 куб.м.
здб
Процедури за продажба на дървесина 10,766.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 3-1 стопанисвани на от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3469 ДГС Кипилово 21.10.2019 102, 103
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 29 куб.м. 4 куб.м. 28 куб.м. 1304 куб.м. 0 куб.м. 1655 куб.м.
здб, гбр, дрш, бб, см, трп, бк, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 69,933.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина но корен от обекти № 102,103 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3468 ДГС Нова Загора 21.10.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 68,779.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора - Обект ЛКД №2/2019 г. Виж пълна информация
3467 ДГС Чирпан 11.11.2019 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, копирни машини, монитори, факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП „ДГС Чирпан” Виж пълна информация
3466 ДГС Нова Загора 04.10.2019 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
324 куб.м. 367 куб.м. 0 куб.м. 3195 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 3737 куб.м.
чб, брс
Процедури за добив на дървесина 86,487.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина Виж пълна информация
Процедура № 3466 на ДГС Нова Загора от 04.10.2019 е прекратена!
3465 ДГС Твърдица 18.10.2019 №1904-4 и №1921-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 870.50 куб.м. 796.5 куб.м. 0 куб.м. 1732 куб.м.
бук,трп,см
Процедури за продажба на дървесина 111,212.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3464 ДГС Нова Загора 04.10.2019 1906
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
363 куб.м. 242 куб.м. 0 куб.м. 1068 куб.м. 420 куб.м. 0 куб.м. 1986 куб.м.
чб, кдб
Процедури за добив на дървесина 46,176.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина Виж пълна информация
Процедура № 3464 на ДГС Нова Загора от 04.10.2019 е прекратена!
3463 ДЛС Мазалат 12.11.2019 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника” Виж пълна информация
3462 ДГС Айтос 18.10.2019 1970
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 61 куб.м. 19 куб.м. 206 куб.м. 215 куб.м. 0 куб.м. 421 куб.м.
бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 9,262.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 18.10.2019 г. за Обект № 1970. Виж пълна информация
3461 ДГС Айтос 18.10.2019 1969
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 187 куб.м. 84 куб.м. 431 куб.м. 241 куб.м. 0 куб.м. 672 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 14,784.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 18.10.2019 г. за Обект № 1969. Виж пълна информация
3460 ДГС Ивайловград 05.11.2019 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника/компютри,преносими компютри,хардуер и софтуер,принтери , скенери,, копирни машини,монитори , телефони и факс апарти ,UPS устройства,модеми , рутъри и др/ включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника за нуждите на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
3459 ДЛС Несебър 21.10.2019 Публично състезание 4,264.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Услуги сързани със селското стопанство - оран, сеитба и дисковане на дивечови ниви" - 149 дка Виж пълна информация
3458 ДГС Бургас 09.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС-Бургас”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
3457 ДГС Кости 09.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 138,469.17 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на СМР – ремонтни работи на помощни и битови помещения на първи и втори етаж на сграда /бивш работнически стол/, предоставена за стопанисване и ползване на ТП „ДГС Кости“ и СМР работи на дворно място, прилежащо към сградата, съгласно количествено-стойностна сметка по видове работи, неразделна част от документацията за възлагане на строителните работи Виж пълна информация