Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3933 ДГС Хасково 28.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 1591 куб.м. 376 куб.м. 0 куб.м. 2191 куб.м.
чб, бл, здб, цр
2013, 2014, 2016, 2017 Процедури за добив на дървесина 37,366.20 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3932 ДГС Хасково 27.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 493 куб.м. 376 куб.м. 0 куб.м. 1093 куб.м.
чб, бл, здб, цр
2013-1, 2014-1, 2016-1, 2017-1 Процедури за продажба на дървесина 73,568.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3931 ДГС Мъглиж 27.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 605 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м. 748 куб.м.
чб
203115 Продажба на стояща дървесина на корен 28,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203115 Виж пълна информация
3930 ДГС Тича 25.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 321 куб.м. 266 куб.м. 66 куб.м. 901 куб.м.
здб, бл, гбр, бк
2010 Продажба на стояща дървесина на корен 68,370.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
3929 ДЛС Тополовград 26.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 35,902.25 лв. без ДДС
Предмет: Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП "ДЛС Тополовград" в обект 2020-1 Виж пълна информация
3928 ДЛС Мазалат 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см,бк,бб,
2008-1, 2009-1 Процедури за продажба на дървесина 253,828.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2008-1 и 2009-1 на 24.02.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3927 ДЛС Мазалат 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см,бк,бб,
№ 2008, № 2009 Процедури за добив на дървесина 93,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2008 и № 2009 на 24.02.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3926 ДГС Кипилово 25.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
300 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 400 куб.м.
бб, чб, дригр
203-1 Процедури за продажба на дървесина 37,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 203-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3925 ДГС Кипилово 25.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 94 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 277 куб.м.
бб, чб, гбр, бл, кгбр, чрш,
203 Процедури за добив на дървесина 7,434.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект №203 от КЛФ 2020и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3924 ДЛС Мазалат 24.02.2020 2014 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 46,135.56 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: Пълна механизирана почвоподготовка в обект 2014 на 24.02.2020 год. Виж пълна информация
3923 ДГС Котел 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 175 куб.м. 134 куб.м. 0 куб.м. 309 куб.м.
гбр, бк, см, бб
5 Продажба на стояща дървесина на корен 11,901.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 5 от ДГТ- стопанисвани от ТП "ДГС Котел Виж пълна информация
3922 Централно Управление 19.02.2020 Събиране на оферти с обява 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ЦУ на ЮИДП ДП гр.Сливен Виж пълна информация
3921 ДГС Царево 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
187 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 9650 куб.м. 2807 куб.м. 40 куб.м. 12708 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2021; Процедури за добив на дървесина 295,125.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
3920 ДГС Елхово 25.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 120 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 912 куб.м. 0 куб.м. 1035 куб.м.
цр;бл;кдб;ак;сф
2011 Процедури за добив на дървесина 20,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обект № 2011 Виж пълна информация
3919 ДГС Малко Търново 21.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
681 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 681 куб.м.
чб, здгл
116-1 Процедури за продажба на дървесина 52,135.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3918 ДГС Казанлък 21.02.2020 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
250 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 106 куб.м. 2230 куб.м. 0 куб.м. 2619 куб.м.
здб,бk, бл, срлп, гбр,трп, ак, мжд, бб, чб
2012, 2013, 2014, 2015, 192138, 182109-1 Процедури за продажба на дървесина 183,059.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3917 ДГС Котел 21.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
478 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 824 куб.м.
бб, чб, см, бк
8, 10, 11, 12, 13, 14 Процедури за продажба на дървесина 63,855.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 8, 10, 11, 12, 13 и 14 от ДГТ, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 3917 на ДГС Котел от 21.02.2020 е прекратена!
3916 ДЛС Несебър 21.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1337 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м. 1994 куб.м. 500 куб.м. 4067 куб.м.
изгр,бк,цр,гбр,срлп,мж,др,бк,бл,чб,бб,избк
Процедури за добив на дървесина 107,392.57 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №2004, група 4. Виж пълна информация
3915 ДГС Нова Загора 18.03.2020 Открита процедура 11,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
3914 ДГС Мъглиж 17.02.2020 Договаряне без предварително обявление 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване , основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация