Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5809 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
201 куб.м. 122 куб.м. 34 куб.м. 275 куб.м. 183 куб.м. 48 куб.м. 707 куб.м.
бл,цр,чдб,гбр
2208 Процедури за добив на дървесина 22,572.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2208. Виж пълна информация
5808 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 82 куб.м. 461 куб.м. 0 куб.м. 543 куб.м.
бл,цр,срлп,гбр,пкл,мжд
2207 Процедури за добив на дървесина 16,290.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2207. Виж пълна информация
5807 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 72 куб.м. 48 куб.м. 535 куб.м. 651 куб.м. 0 куб.м. 1248 куб.м.
здб,бл,избк,кгбр
2206 Процедури за добив на дървесина 35,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2206. Виж пълна информация
5806 ДГС Айтос 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
417 куб.м. 139 куб.м. 25 куб.м. 563 куб.м. 603 куб.м. 126 куб.м. 1709 куб.м.
чб,здб,бл,цр,избк,гбр
2205 Процедури за добив на дървесина 54,093.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2205. Виж пълна информация
5805 ДГС Н. Паничарево 10.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 376 куб.м. 14 куб.м. 676 куб.м. 1082 куб.м. 11 куб.м. 2175 куб.м.
изгор,бл,цр,срлп,мжд,кгбр
2214 - ЧГТ Процедури за добив на дървесина 58,939.68 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2214 (отдели, подотдели - 291 в; 299 а; 302 а, в; 303 а), от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии –частна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
5804 ДЛС Тополовград 10.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
262 куб.м. 325 куб.м. 0 куб.м. 2156 куб.м. 292 куб.м. 0 куб.м. 3035 куб.м.
чб, бб, ак
2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 Процедури за добив на дървесина 93,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5803 ДГС Котел 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
295 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 103 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 436 куб.м.
см, бб, гбр, брз, бк, трп
65/21 Процедури за добив на дървесина 14,730.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на повредена от абиотични фактори дървесина от условно обособен обект № 65/21 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5802 ДЛС Тополовград 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
540 куб.м. 846 куб.м. 0 куб.м. 3472 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 5126 куб.м.
чб, бб, здгл,ак,
2201-1, 2201-2, 2201-3, 2201-4 и 2201-5 Процедури за продажба на дървесина 397,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти № №2201-1, 2201-2, 2201-3, 2201-4 и 2201-5 от ЛФ 2022 г., в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград“ Виж пълна информация
5801 ДГС Малко Търново 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
415 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 415 куб.м.
бб,чб
2201-1, 2202-2 Процедури за добив на дървесина 10,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите товарене и подвоз от вр. склад до ТИР станция Виж пълна информация
5800 ДГС Малко Търново 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
128 куб.м. 113 куб.м. 12 куб.м. 435 куб.м. 427 куб.м. 49 куб.м. 1051 куб.м.
бб, изгор, бл, избк, цр, трп, мждр
2205 Продажба на стояща дървесина на корен 55,360.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5799 ДГС Гурково 10.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3170 куб.м. 1111 куб.м. 0 куб.м. 7578 куб.м. 2441 куб.м. 525 куб.м. 14825 куб.м.
бб,чб,см,здгл,вб,бк,гбр,здб,трп,яв,мждр,кл,цр,срлп,врб,брз,шст,бл,
224104,224105, 224106,224108, 224109,224110,224111,224112, 224113, 224114,224115, 224116,224117, 224118,224119, 224120, 224121, 224122,224123 Процедури за добив на дървесина 488,662.46 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5798 ДГС Чирпан 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 772 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 1551 куб.м. 0 куб.м. 2450 куб.м.
здб, цр, бл, кгбр, ак,
226117, 226118, 226119 Процедури за добив на дървесина 147,069.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента в обекти с № 226117, 226118, 226119 Виж пълна информация
5797 ДГС Мъглиж 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м. 86 куб.м. 3 куб.м. 178 куб.м.
бл, здб, цр, срлп
223110 П Процедури за продажба на дървесина 14,927.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223110 П на 09.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5796 Централно Управление 23.12.2021 07.01.2022 Процедури по ЗЛОД
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Мазалат" (ТП „ДЛС Мазалат") за ловностопански район „Трънково“ – ловище „Трънково“, ведно с фазанария „Трънково“, в обхвата на ДП „Югоизточно държавно предприятие" (ЮИДП), гр. Сливен. Виж пълна информация
5795 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 126 куб.м. 7 куб.м. 222 куб.м. 509 куб.м. 0 куб.м. 930 куб.м.
здб, бл, цр, кгбр, мждр
225106 Процедури за добив на дървесина 38,954.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225106 Виж пълна информация
5794 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 52 куб.м. 2 куб.м. 151 куб.м. 351 куб.м. 0 куб.м. 602 куб.м.
здб, срлп, цр, гбр, мждр, кгбр,
225105 Процедури за добив на дървесина 25,502.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225105 Виж пълна информация
5793 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 323 куб.м. 23 куб.м. 236 куб.м. 278 куб.м. 0 куб.м. 913 куб.м.
чб, бб, бл, цр, гбр, кгбр,
225104 Процедури за добив на дървесина 26,066.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №225104
Виж пълна информация
5792 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 508 куб.м. 28 куб.м. 162 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 843 куб.м.
чб
225103 Процедури за добив на дървесина 24,624.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №225103
Виж пълна информация
5791 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 332 куб.м. 100 куб.м. 289 куб.м. 408 куб.м. 0 куб.м. 1195 куб.м.
чб, бб, здб, гбр, срлп, мждр, кгбр, лдб
225102 Процедури за добив на дървесина 34,122.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №225102
Виж пълна информация
5790 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
172 куб.м. 1537 куб.м. 115 куб.м. 1170 куб.м. 501 куб.м. 0 куб.м. 3495 куб.м.
чб, бб, цр, здб, кдб, бл, срлп, мждр
225101 Процедури за добив на дървесина 99,814.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225101 Виж пълна информация