Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3548 ДГС Айтос 21.11.2019 2008
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 476 куб.м. 108 куб.м. 1033 куб.м. 837 куб.м. 0 куб.м. 1888 куб.м.
бл,цр,здб,избк,гбр и др.
Процедури за добив на дървесина 41,644.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2008. Виж пълна информация
3547 ДГС Айтос 21.11.2019 2007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 454 куб.м. 110 куб.м. 1014 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 1743 куб.м.
цр,бл,здб,срлп и др.
Процедури за добив на дървесина 38,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2007. Виж пълна информация
3546 ДГС Айтос 21.11.2019 2006
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 124 куб.м. 56 куб.м. 676 куб.м. 754 куб.м. 0 куб.м. 1452 куб.м.
бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 32,120.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2006. Виж пълна информация
3545 ДГС Айтос 21.11.2019 2005
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 714 куб.м. 128 куб.м. 1331 куб.м. 793 куб.м. 0 куб.м. 2140 куб.м.
бл,цр,гбр,избк,кдб и др.
Процедури за добив на дървесина 49,332.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2005. Виж пълна информация
3544 ДГС Айтос 21.11.2019 2004
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 563 куб.м. 43 куб.м. 918 куб.м. 494 куб.м. 0 куб.м. 1428 куб.м.
цр,бл,здб,гбр,избк и др.
Процедури за добив на дървесина 32,956.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2004. Виж пълна информация
3543 ДГС Айтос 21.11.2019 2003
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 127 куб.м. 26 куб.м. 551 куб.м. 603 куб.м. 143 куб.м. 1368 куб.м.
здб,бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 32,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2003. Виж пълна информация
3542 ДГС Айтос 21.11.2019 2002
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
554 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 629 куб.м.
тп
Процедури за добив на дървесина 17,192.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект № 2002. Виж пълна информация
3541 ДГС Стара Загора 21.11.2019 205202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 84,836.77 лв. без ДДС
Предмет: Попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС Стара Загора - Обект №205202 Виж пълна информация
3540 ДЛС Несебър 06.12.2019 Открита процедура 63,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на фуражна царевица - 180 тона Виж пълна информация
3539 ДГС Стара река 20.11.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
986 куб.м. 559 куб.м. 7 куб.м. 702 куб.м. 571 куб.м. 80 куб.м. 2905 куб.м.
гбр, трп, бк, брз, здб, бб, чб, лп, яв, яс, см, здгл, чрш
Процедури за добив на дървесина 76,038.18 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3538 ДГС Царево 20.11.2019 2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 238 куб.м. 0 куб.м. 9243 куб.м. 3211 куб.м. 17 куб.м. 12864 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр, избк
Процедури за добив на дървесина 273,324.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
3537 ДГС Царево 20.11.2019 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
181 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 8129 куб.м. 2388 куб.м. 40 куб.м. 10762 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр
Процедури за добив на дървесина 228,416.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
3536 ДГС Тича 18.11.2019 Продажба на стояща дървесина на корен 51,944.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина но корен от обект № 1922 отд. 26 "к", 170 "е" Виж пълна информация
3535 ДГС Тунджа 16.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на ТП Държавно Горско Стопанство „Тунджа“ Виж пълна информация
3534 ДГС Тунджа 16.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части (оригинални или алтернативни) по заявка на Възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация
3533 ДЛС Мазалат 15.11.2019 1974-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 123 куб.м. 55 куб.м. 25 куб.м. 219 куб.м.
гбр, бк, здб
Процедури за продажба на дървесина 16,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1974-1 на 15.11.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3532 ДЛС Мазалат 15.11.2019 1974
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 123 куб.м. 405 куб.м. 25 куб.м. 569 куб.м.
гбр,бк,здб
Процедури за добив на дървесина 27,418.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 1974 на 15.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3531 ДГС Ивайловград 05.12.2019 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС,включващо основен и текуш ремонт и профилактика на МПС,доставка на резервни части по заявка на ТП ДГС Ивайловград за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3530 ДГС Котел 15.11.2019 76
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
259 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
бк, дб, гбр
Процедури за продажба на дървесина 23,054.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 76- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3529 ДЛС Мазалат 15.11.2019 1972, 1973
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 368 куб.м. 365 куб.м. 4 куб.м. 750 куб.м.
здб, гбр, трп, чб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 35,154.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1972 и №1973 на 15.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация