Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3913 ДЛС Граматиково 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34.60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 24.17 куб.м. 58.77 куб.м.
дб
2007-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 10,270.70 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Договаряне за продажба на добита дървесина обект №2007-1 Виж пълна информация
3912 ДГС Карнобат 18.02.2020 24.02.2020 Събиране на оферти с обява 2,448.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Обществена поръчка - Събиране на оферти с обява
Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ за срок от 12 месеца
Виж пълна информация
3911 ДГС Средец 21.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 180 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 716 куб.м. 0 куб.м. 923 куб.м.
бл, цр, гбр
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 43,035.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - обект №2009 Виж пълна информация
3910 ДГС Айтос 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26.76 куб.м.
бл,здб
1965-12 Процедури за продажба на дървесина 4,756.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 07,02,2020г. Виж пълна информация
3909 ДГС Сливен 20.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 16 куб.м. 44 куб.м. 1473 куб.м. 714 куб.м. 273 куб.м. 2572 куб.м.
иглолистна и широколистна
2010Б Процедури за добив на дървесина 67,096.02 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г. Виж пълна информация
3908 ДГС Малко Търново 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
837 куб.м. 188 куб.м. 93 куб.м. 739 куб.м. 386 куб.м. 370 куб.м. 2613 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, мждр
2002-1, 2002-2, 2002-3, 2003-4, 2002-5, 2002-6 Процедури за продажба на дървесина 222,466.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад Виж пълна информация
3907 ДГС Малко Търново 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
571 куб.м. 440 куб.м. 1 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1026 куб.м.
чб, бб
2012-1, 2009-1, 2012-2, 2009-2 Процедури за продажба на дървесина 55,537.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад. Виж пълна информация
3906 ДГС Малко Търново 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
525 куб.м. 73 куб.м. 1 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 609 куб.м.
чб
2012 Процедури за добив на дървесина 15,298.87 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 2012. Виж пълна информация
3905 ДГС Хасково 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
227 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 580 куб.м. 144 куб.м. 1236 куб.м.
тп, здб, бк, гбр, мжд, кгбр, кл
2001, 2002, 2015 Продажба на стояща дървесина на корен 63,246.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3904 ДГС Тича 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 3 куб.м. 25 куб.м. 705 куб.м. 568 куб.м. 140 куб.м. 1572 куб.м.
бк, здб, гбр, яв, трп
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 71,209.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича" Виж пълна информация
3903 Централно Управление 17.02.2020 Събиране на оферти с обява 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на поземлени имоти в горски територии в териториалния обхват наЮИДП ДП Сливен Виж пълна информация
3902 ДГС Маджарово 18.02.2020 2091 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 87,166.35 лв. без ДДС
Предмет: „Попълване и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки“ на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3901 ДГС Стара река 16.03.2020 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 24 месеца, за нуждите на ТП „ДГС Стара река“ към ЮИДП – гр. Сливен ” Виж пълна информация
3900 ДГС Мъглиж 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 143 куб.м.
бб, чб
203114 Продажба на стояща дървесина на корен 5,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203114 Виж пълна информация
Процедура № 3900 на ДГС Мъглиж от 17.02.2020 е прекратена!
3899 ДГС Мъглиж 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 268 куб.м. 2 куб.м. 87 куб.м. 37 куб.м. 16 куб.м. 885 куб.м.
бб, см, бк
203113 Продажба на стояща дървесина на корен 47,295.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203113 Виж пълна информация
3898 ДГС Мъглиж 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 14 куб.м. 24 куб.м. 164 куб.м. 330 куб.м. 35 куб.м. 597 куб.м.
бк, гбр
203112 Продажба на стояща дървесина на корен 27,979.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203112 Виж пълна информация
Процедура № 3898 на ДГС Мъглиж от 17.02.2020 е прекратена!
3897 ДГС Мъглиж 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 240 куб.м. 240 куб.м. 144 куб.м. 635 куб.м.
здб
203102 Процедури за продажба на дървесина 37,553.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203102 на 17.02.2020 год. Виж пълна информация
3896 ДГС Сливен 18.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
343 куб.м. 65 куб.м. 1 куб.м. 2459 куб.м. 1362 куб.м. 0 куб.м. 4230 куб.м.
иглолистна и широколистна
2005Б и 2006Б Продажба на стояща дървесина на корен 80,493.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3895 ДГС Сливен 18.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 1094 куб.м. 699 куб.м. 369 куб.м. 2317 куб.м.
иглолистна и широколистна
2023 Продажба на стояща дървесина на корен 95,149.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3894 ДГС Средец 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
740 куб.м. 2279 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 518 куб.м. 0 куб.м. 3607 куб.м.
чб, бб, дб, цр
2007-А Продажба на стояща дървесина на корен 164,245.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с тайно наддаване - обект 2007-А Виж пълна информация