Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3893 ДГС Н. Паничарево 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 48 куб.м. 760 куб.м. 0 куб.м. 889 куб.м.
бл, цр, мжд,кгбр
2006 Процедури за добив на дървесина 19,940.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2006(отдели, подотдели - 37 г, 173 а; 366 б)от ЛФ-2020 г.,находящи в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
3892 ДГС Гурково 18.02.2020 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
3891 ДГС Карнобат 11.02.2020 17.02.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ“ Виж пълна информация
3890 ДГС Гурково 18.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м. 0 куб.м. 1136 куб.м.
бк,гбр,здб,мждр,кл
204105, 204115, 204116, 204118 Процедури за продажба на дървесина 79,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
3889 ДГС Гурково 18.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 1883 куб.м. 1135 куб.м. 33 куб.м. 3408 куб.м.
бб,см,здгл,чб,бк,гбр,здб,брк,трп,яв,пляс,дчрш,кл,мждр
204105, 204115, 204116, 204117, 204118 Процедури за добив на дървесина 128,373.28 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3888 ДГС Айтос 29.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 3 куб.м. 33 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 78 куб.м.
чб,бл,цр
2030 Процедури за добив на дървесина 1,278.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите разкройване и извоз на отсечени дървета при почистване на ел.просеки от Обект № 2030. Виж пълна информация
3887 ДГС Котел 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 284 куб.м.
чб, см
6, 7 Процедури за продажба на дървесина 23,875.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 6 и 7 на ТП %ДГС Котел" Виж пълна информация
3886 ДГС Чирпан 17.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 844 куб.м. 130 куб.м. 379 куб.м. 1407 куб.м. 0 куб.м. 2311 куб.м.
чб, ак, бк, здб, мждр. српл, кгрб
206109, 206110, 206114 и 206115 Процедури за продажба на дървесина 102,161.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 206109, 206110, 206114 и 206115 Виж пълна информация
3885 ДГС Айтос 04.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 318.44 куб.м. 89.39 куб.м. 668.53 куб.м. 104.54 куб.м. 0 куб.м. 773.07 куб.м.
чб,бб,чдб,срлп,брк
2013-02/2023-02/2023-03 Процедури за продажба на дървесина 47,193.34 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 04,02,2020г. Виж пълна информация
3884 ДГС Елхово 13.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 56 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 1514 куб.м. 0 куб.м. 1615 куб.м.
чб;кгбр;цр;бл;мжд;дб;чб
2010 Продажба на стояща дървесина на корен 84,875.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
3883 ДГС Елхово 13.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 152 куб.м. 2035 куб.м. 0 куб.м. 2189 куб.м.
цр;бл;кгбр.
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 116,017.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
3882 ДГС Тича 14.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13.78 куб.м.
чб,бб, здгл
2008 Процедури за продажба на дървесина 1,443.40 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2008 Виж пълна информация
3881 ДГС Стара река 13.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
841 куб.м. 23 куб.м. 51 куб.м. 1156 куб.м. 826 куб.м. 152 куб.м. 3049 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,лп
2002 Процедури за добив на дървесина 79,673.82 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3880 Централно Управление 06.03.2020 Открита процедура 885,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие" /ЮИДП/ и неговите териториални поделения, по пет обособени позиции със срок на изпълнение на поръчката от 3 /три години/":
Обособена позиция №1: Застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС" за автомобили на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения";
Обособена позиция №2: „Застраховка „Автокаско" на автомобили леки/товарни, собственост на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения";
Обособена позиция №3: „Групова застраховка „Трудова злополука" за служителите на ЦУ на ЮИДП и териториалните му поделения съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука" и чл.192, ал.1 от Закона за горите" за общо 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ бр. служители на ЦУ и ТП на ЮИДП";
Обособена позиция №4: „Застраховка „Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие" за общо 550 /петстотин и петдесет/ бр. служители на ЦУ и ТП на ЮИДП";
Обособена позиция №5: „Застраховка „Недвижимо имущество" на непроизводствени сгради на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения"

Виж пълна информация
3879 ДГС Чирпан 12.02.2020 206201, 206202 Лесокултурни мероприятия 166,585.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка, почистване на сечище – ръчно; временно съхраняване на фиданките за попълване и залесяване; попълване и залесяване на горски култури; първо и второ отглеждане на широколистни 1,2 и 3-годишни горски култури – ръчно; отглеждане – механизирано; прочистка без МД; в обекти с №206201 и №206202 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан” Виж пълна информация
Процедура № 3879 на ДГС Чирпан от 12.02.2020 е прекратена!
3878 ДГС Тунджа 13.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 292 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.
здб, мжд, кгбр, срлп, цр, бл, кдб
2008 Продажба на стояща дървесина на корен 17,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от Обект № 2008 Виж пълна информация
3877 ДГС Айтос 27.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 72.28 куб.м. 131.22 куб.м.
избк
1954-10,1955-10,1955-09 Процедури за продажба на дървесина 11,224.64 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на вр.склад на първия по време явил се кандидат,на основание чл.72,ал.4,изр.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
3876 ДГС Свиленград 13.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 170 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м.
здб,гбр,мжд,срлп
2002 Продажба на стояща дървесина на корен 51,036.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград от Обект 2002 Виж пълна информация
3875 ДГС Твърдица 11.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
184 куб.м. 195 куб.м. 8 куб.м. 514.55 куб.м. 525.5 куб.м. 10.95 куб.м. 1438 куб.м.
см,бб,бк,бл,гбр,кгбр,цер,мъжд,здб,акация
№2011 Процедури за добив на дървесина 37,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3874 ДГС Мъглиж 11.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 18,634.94 лв. без ДДС
Предмет: Ръчна почвоподготовка; залесяване; попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация