Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3768 ДГС Казанлък 03.01.2020 12-20-202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,362.75 лв. без ДДС
Предмет: Механизирано почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури. Виж пълна информация
3767 ДГС Казанлък 03.01.2020 12-20-201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 50,183.35 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно почистване на площи, почвоподготовка, залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури и отглеждане на млади насаждения без материален добив. Виж пълна информация
3763 ДГС Казанлък 06.01.2020 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 57 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 657 куб.м. 0 куб.м. 747 куб.м.
ак,чб,бб
2002, 2005 Процедури за продажба на дървесина 26,821.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
Процедура № 3763 на ДГС Казанлък от 06.01.2020 е прекратена!
3762 ДГС Казанлък 06.01.2020 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 572 куб.м. 368 куб.м. 29 куб.м. 1626 куб.м. 49 куб.м. 2690 куб.м.
здб,бк,гбр, ак
2001,2006,2007,2008,2011 Процедури за продажба на дървесина 175,577.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3761 ДГС Казанлък 06.01.2020 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 375 куб.м. 292 куб.м. 0 куб.м. 1464 куб.м. 0 куб.м. 2143 куб.м.
ак
2006,2007,2011 Процедури за добив на дървесина 71,520.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 3761 на ДГС Казанлък от 06.01.2020 е прекратена!
3639 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1611 куб.м. 1024 куб.м. 0 куб.м. 1426 куб.м. 2270 куб.м. 0 куб.м. 6331 куб.м.
чб,бб,дгл
2004 Продажба на стояща дървесина на корен 289,806.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен за местни търговци Виж пълна информация
3638 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1061 куб.м. 57 куб.м. 28 куб.м. 45 куб.м. 772 куб.м. 699 куб.м. 2759 куб.м.
бк,ак,чб,бб
2002,2003,2005 Продажба на стояща дървесина на корен 145,093.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № 2002, 2003, 2005 Виж пълна информация
Процедура № 3638 на ДГС Казанлък от 09.12.2019 е прекратена!
3637 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 572 куб.м. 368 куб.м. 29 куб.м. 2253 куб.м. 49 куб.м. 3325 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, цр, чб
2001,2006,2007,2008,2009,2010,2011 Процедури за продажба на дървесина 224,550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3636 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 355 куб.м. 269 куб.м. 29 куб.м. 3933 куб.м. 49 куб.м. 4689 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, цр, чб
2001,2006,2007,2008,2009,2010,2011 Процедури за добив на дървесина 177,758.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3628 ДГС Казанлък 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3564 ДГС Казанлък 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 249 куб.м.
бк
192147 Продажба на стояща дървесина на корен 13,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на коренот обект 192147 Виж пълна информация
3526 ДГС Казанлък 04.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
3525 ДГС Казанлък 04.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Казанлък Виж пълна информация
3524 ДГС Казанлък 12.11.2019 13.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 1145 куб.м. 0 куб.м. 1157 куб.м.
здб,бк, цр, гбр,лп
192145, 192146 Процедури за добив на дървесина 42,589.63 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3516 ДГС Казанлък 07.11.2019 08.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 578 куб.м. 0 куб.м. 590 куб.м.
здб,бк,гбр, цр
192145, 192146 Процедури за продажба на дървесина 44,415.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3515 ДГС Казанлък 07.11.2019 08.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 106 куб.м.
бк
192143 Продажба на стояща дървесина на корен 5,644.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
Процедура № 3515 на ДГС Казанлък от 07.11.2019 е прекратена!
3507 ДГС Казанлък 30.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък“ Виж пълна информация
3506 ДГС Казанлък 29.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и почистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца. Виж пълна информация
3472 ДГС Казанлък 18.10.2019 21.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м. 787 куб.м. 0 куб.м. 1126 куб.м.
здб,бл, цр, гбр,ак, бб,чб
192139, 192140 Процедури за добив на дървесина 33,108.78 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3455 ДГС Казанлък 15.10.2019 16.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 78 куб.м.
бк, чб
192137, 192138 Процедури за продажба на дървесина 6,685.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 192137, 192138 Виж пълна информация