Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1903 ДЛС Несебър 12.03.2018 1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
118 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1027 куб.м. 1667 куб.м. 341 куб.м. 3153 куб.м.
бл,чб,бб,здгл,мждр,пл.ясен,избк,цр,гбр,срлп,здб
Процедури за добив на дървесина 70,272.24 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1804, група 4. Виж пълна информация
1902 Централно Управление 06.03.2018 Събиране на оферти с обява 38,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на софтуер „Работна заплата и хонорари”, за нуждите на ЮИДП - Сливен – централно управление и тридесет и едно териториални поделения” Виж пълна информация
1901 ДГС Карнобат 12.03.2018 11803-3 ; 11806-2 ; 1807-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182.15 куб.м. 166.29 куб.м. 0 куб.м. 348.32 куб.м. 55.62 куб.м. 0 куб.м. 752.38 куб.м.
шир; игл
Процедури за продажба на дървесина 51,705.43 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 11803-3, Обект 11806-2, Обект 1807-3 Виж пълна информация
1900 ДГС Свиленград 12.03.2018 3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 62,145.98 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 3-Отглеждане на 2-годишни горски култури Виж пълна информация
1899 ДГС Свиленград 12.03.2018 2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,119.70 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 2-Отглеждане на 2-годишни горски култури Виж пълна информация
1898 ДГС Котел 13.03.2018 5-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м.
бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 6,940.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 5-18 от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1897 ДГС Котел 13.03.2018 5-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 475 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 567 куб.м.
бб, бк, чб
Процедури за добив на дървесина 14,880.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив- сеч и извоз до временен склад на дървесина от обект № 5-18 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1896 ДГС Сливен 12.03.2018 1839
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 125 куб.м. 19 куб.м. 324.80 куб.м. 81.20 куб.м. 0 куб.м. 550 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 14,300.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
1895 ДЛС Несебър 07.03.2018 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
237 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 434 куб.м. 2617 куб.м. 193 куб.м. 3481 куб.м.
бл,чб,цр,здб,избк,мждр,гбр,клен,кгбр
Процедури за добив на дървесина 74,094.51 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1807, група 7. Виж пълна информация
1894 ДЛС Несебър 07.03.2018 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
525 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м. 2045 куб.м. 232 куб.м. 3153 куб.м.
бл,чб,цр,здб
Процедури за добив на дървесина 68,924.83 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1806, група 6. Виж пълна информация
1893 ДЛС Несебър 07.03.2018 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
297 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 715 куб.м. 2288 куб.м. 190 куб.м. 3493 куб.м.
бл,чб,избк,цр,гбр,бк,смърч
Процедури за добив на дървесина 78,061.68 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1805, група 5. Виж пълна информация
1892 ДЛС Мазалат 07.03.2018 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 733 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за добив на дървесина 26,790.13 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1830, на 07.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1891 ДЛС Мазалат 07.03.2018 1830-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за добив на дървесина 24,514.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1830-1 на 07.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1890 ДГС Хасково 02.03.2018 1811, 1812, 1813, 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 111 куб.м. 0 куб.м. 1773 куб.м. 4012 куб.м. 351 куб.м. 6293 куб.м.
бб, чб, бл, цр, кдб, чдб, кгбр, мжд
Процедури за добив на дървесина 142,781.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2018г. Виж пълна информация
1889 ДГС Сливен 09.03.2018 ЛКД 201802 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 49,563.67 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане извършването на:“Ръчна почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
1888 ДГС Сливен 09.03.2018 ЛКД 201801 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,197.60 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане извършването на: “Дисковане на междуредията, косене, отглеждане и пръскане на горски култури на територията на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
1887 ДГС Гурково 07.03.2018 Открита процедура 42,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене , транспорт и разтоварване на 1650 м³ прогнозно количество дървесина от временен склад до всички селища намиращи се в териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” Виж пълна информация
1886 ДГС Елхово 30.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1885 ДГС Свиленград 16.02.2018 1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 142 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 3,268.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т Виж пълна информация
1884 ДГС Тунджа 06.03.2018 2018-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 481,125.70 лв. без ДДС
Предмет: Залесяване, попълване и отглеждане на горски култури в Обект № 2018-1 Виж пълна информация