Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2072 ДГС Гурково 10.05.2018 184129, 184130, 184131, 184132
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1502 куб.м. 1380 куб.м. 0 куб.м. 3073 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,врб,дчрш,мждр
Процедури за продажба на дървесина 207,563.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
2071 ДГС Гурково 10.05.2018 184129, 184130, 184131, 184132
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1502 куб.м. 1380 куб.м. 0 куб.м. 3073 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,здб,трп,яв,врб,дчрш,мждр
Процедури за добив на дървесина 68,920.56 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2070 ДГС Гурково 10.05.2018 184128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 1882 куб.м. 1584 куб.м. 0 куб.м. 3583 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,брз
Продажба на стояща дървесина на корен 165,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2069 ДГС Сливен 28.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,333.66 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Противопожарни мероприятия – Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради” на територията на ТП „ДГС Сливен" Обект № ЛКД 201803 Виж пълна информация
2068 ДГС Карнобат 19.04.2018 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 203 куб.м. 194 куб.м. 0 куб.м. 401 куб.м.
игл; шир
Процедури за добив на дървесина 8,341.98 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1814 - отд. 314 а; 314 б, ОГТ Виж пълна информация
2067 ДЛС Мазалат 04.05.2018 1843
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1337 куб.м. 1273 куб.м. 8 куб.м. 749 куб.м. 745 куб.м. 0 куб.м. 4112 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 229,015.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество /увредена/ стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1843 на 04.05.2018 год. - ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2066 ДГС Казанлък 09.05.2018 182129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 414.7 куб.м. 26.3 куб.м. 656 куб.м.
бб,см,чб,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 21,928.43 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в района на ТП ДГС Казанлък в обект 182129. Виж пълна информация
2065 ДГС Кости 28.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на противопожарни мероприятия – поддържане на бариерни и лесокултурни прегради“, като видовете работи и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 16, неразделна част от документацията. Виж пълна информация
2064 ДГС Сливен 04.05.2018 11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 218 куб.м. 228 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за продажба на дървесина 15,288.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2063 ДГС Елхово 02.05.2018 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 43 куб.м. 2364 куб.м. 0 куб.м. 2407 куб.м.
цр,бл,кдб,кгбр;мждр,гбр,пкл
Процедури за добив на дървесина 46,936.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обект № 1813 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2062 ДГС Мъглиж 02.05.2018 183402 Процедури за добив на дървесина 13,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспортна услуга; Обект № 183402 Виж пълна информация
2061 ДГС Царево 26.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина” Виж пълна информация
2060 ДГС Ивайловград 30.04.2018 Обект №2-Колибар чешма"
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
смърч
Лесокултурни мероприятия 2,779.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2 - "МЕРОПРИЯТИЯ В РАЗСАДНИК "КОЛИБАР ЧЕШМА". Виж пълна информация
2059 ДГС Гурково 14.05.2018 Открита процедура 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково' Виж пълна информация
2058 ДГС Котел 24.04.2018 Събиране на оферти с обява 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: «”Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя”, за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Котел”» Виж пълна информация
2057 ДГС Сливен 03.05.2018 1844
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 1163 куб.м. 709 куб.м. 0 куб.м. 1920 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 1,920.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
2056 ДЛС Граматиково 04.05.2018 Открита процедура 11,825.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: «Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
2055 ДГС Айтос 11.04.2018 1859
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 13 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 389.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз и др.на маркирана дървесина от Обект №1859. Виж пълна информация
2054 ДГС Маджарово 18.05.2018 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Маджарово„ Виж пълна информация
2053 ДЛС Мазалат 18.05.2018 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца” Виж пълна информация