Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3374 ДГС Мъглиж 01.10.2019 Открита процедура 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3373 ДГС Мъглиж 10.09.2019 193122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 391 куб.м. 324 куб.м. 242 куб.м. 975 куб.м.
бк, здб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 44,862.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193122 Виж пълна информация
3372 ДГС Малко Търново 09.09.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,982.22 лв. без ДДС
Предмет: Отгледни сечи - индивидуално производство на висококачествена дървесина. Виж пълна информация
3371 ДГС Н. Паничарево 30.08.2019 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № ИЗ -1973/29.10.2009 Г. ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
3370 ДГС Айтос 26.08.2019 Договаряне 15,592.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покана за провеждане на Договаряне за закупуване на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос на 26.08.2019г. Виж пълна информация
3369 ДГС Гурково 05.09.2019 174117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 12,474.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добита дървесина Виж пълна информация
3368 ДГС Свиленград 20.08.2019 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 79 куб.м. 2.9 куб.м. 277 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 359.15 куб.м.
чб,бб
Процедури за добив на дървесина 8,257.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т.1 от Наредбата Виж пълна информация
3367 ДГС Мъглиж 26.08.2019 Договаряне 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 36 месеца“. Виж пълна информация
3366 ДГС Тунджа 11.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 850.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО(БЕЗ ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО ЗА ПОЖАРИ) И ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТУНДЖА“ Виж пълна информация
3365 ДЛС Тополовград 04.09.2019 1942 и 1943
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1324 куб.м. 0 куб.м. 1324 куб.м.
здб, бл, лп, мжд, кгбр, цр
Процедури за добив на дървесина 29,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес, съгласно приложена спецификация по обекти, обособени в позиции на територията на ТП „ДЛС Тополовград” гр. Тополовград Виж пълна информация
3364 ДГС Чирпан 04.09.2019 196134-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м.
бб
Процедури за продажба на дървесина 2,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 196134-1 Виж пълна информация
3363 ДГС Свиленград 04.09.2019 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м.
ор,бд
Процедури за добив на дървесина 2,289.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект № 1918 от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
3362 ДГС Казанлък 03.09.2019 192134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 157 куб.м. 0 куб.м. 218 куб.м.
чб,ак,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 9,452.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на корен от обект 192134 Виж пълна информация
3361 ДГС Сливен 03.09.2019 19-15Б
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
275 куб.м. 12 куб.м. 23 куб.м. 1091 куб.м. 794 куб.м. 732 куб.м. 2927 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 186,494.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3360 ДГС Сливен 03.09.2019 1828В
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
275 куб.м. 13 куб.м. 23 куб.м. 1091 куб.м. 794 куб.м. 732 куб.м. 2927 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 80,159.66 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3359 ДГС Гурково 05.09.2019 194144, 194154
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 399 куб.м.
здб,гбр,бк,кл
Процедури за добив на дървесина 15,565.15 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3358 ДГС Звездец 15.08.2019 1920
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м.
дб, цр, гбр
Процедури за добив на дървесина 660.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Звездец" на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1920 Виж пълна информация
3357 ДГС Свиленград 02.09.2019 Събиране на оферти с обява 1,368.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите предвидени в Наредба № 3 /1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците Виж пълна информация
3356 ДГС Стара Загора 03.09.2019 195205 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 76,368.47 лв. без ДДС
Предмет: „ КОМПЕНСАЦИОННО ЗАЛЕСЯВАНЕ - почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури“ - Обект №195205 Виж пълна информация
3355 ДЛС Тополовград 02.09.2019 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации в административната сграда на ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД”, гр. Тополовград; Ловен Дом “Сакар”, гр. Тополовград и Ловен Дом “Ормана”, гр. Ямбол Виж пълна информация