Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2227 ДГС Хасково 04.07.2018 1817
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м. 901 куб.м. 0 куб.м. 976 куб.м.
бл, цр
Процедури за добив на дървесина 22,838.40 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2018г. Виж пълна информация
2226 ДГС Казанлък 10.07.2018 182139, 182140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 1648.62 куб.м. 13.38 куб.м. 1809 куб.м.
здб,гбр,лп,чб,бк,трп
Процедури за добив на дървесина 58,172.67 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти №182139, 182140 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2225 ДГС Карнобат 22.06.2018 11817
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 637 куб.м. 0 куб.м. 641 куб.м.
бл, цр
Процедури за добив на дървесина 13,739.49 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 11817, отд. 100к, 1186е на територията на ТП ДГС Карнобат. Виж пълна информация
2224 ДГС Твърдица 10.07.2018 №1819,№1820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 787 куб.м. 783 куб.м. 0 куб.м. 1611 куб.м.
бб,бук,гбр,здб,яв,череша,бл,кгбр,цер
Процедури за добив на дървесина 41,633.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2223 ДГС Гурково 10.07.2018 184142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 246 куб.м. 247 куб.м. 0 куб.м. 496 куб.м.
бк, гбр
Процедури за добив на дървесина 19,297.94 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2222 ДГС Нова Загора 10.07.2018 1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 34 куб.м. 1 куб.м. 1107 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1107 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 24,686.10 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
2221 ДГС Звездец 20.06.2018 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 129 куб.м. 372 куб.м. 1 куб.м. 526 куб.м.
дб,цр,изгбр
Процедури за добив на дървесина 10,100.08 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1814, отд. 279: а, в, д; на територията на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2220 ДГС Мъглиж 06.07.2018 183128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 61 куб.м. 1 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 168 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 10,198.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183128 Виж пълна информация
2219 ДГС Айтос 29.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „избор на изпълнител за доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва торове и др. За нуждите на ТП ДГС Айтос, при обща стойност до 2000,00 лв. (две хиляди лева) без ДДС, както следва: минимум 1900 кг амониева селитра; минимум 12 кг листна тор „кристалон”; минимум 3 кг торове за желязо.” Виж пълна информация
2218 ДГС Мъглиж 06.07.2018 183127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 109 куб.м. 533 куб.м. 160 куб.м. 859 куб.м.
бк, гбр
Процедури за добив на дървесина 22,839.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183127 Виж пълна информация
2217 ДГС Мъглиж 06.07.2018 183127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 109 куб.м. 133 куб.м. 160 куб.м. 459 куб.м.
бк, гбр
Процедури за продажба на дървесина 34,955.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183127 Виж пълна информация
2216 ДГС Сливен 09.07.2018 14
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 520 куб.м. 380 куб.м. 0 куб.м. 900 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 57,600.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2215 ДГС Малко Търново 09.07.2018 отдели: 231е, 222м, 148ж, 147м, 147н, 101я. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 11,725.85 лв. без ДДС
Предмет: Отгледни сечи-индивидуално производство на висококачествена дървесина от млади насаждения. Виж пълна информация
2214 ДГС Карнобат 26.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,315.16 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на същестуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ДГС Карнобат Виж пълна информация
2213 ДГС Стара река 05.07.2018 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
299 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м. 433 куб.м. 28 куб.м. 1337 куб.м.
бб,см,бк,здб,гбр,брз
Процедури за добив на дървесина 34,901.82 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” Виж пълна информация
2212 ДГС Стара река 05.07.2018 1808-А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 571 куб.м. 433 куб.м. 8 куб.м. 1012 куб.м.
бб,см,бк,здб,гбр,брз
Процедури за продажба на дървесина 62,104.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в ТП „ДГС Стара река”. Виж пълна информация
2211 ДЛС Мазалат 05.07.2018 1857
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 58 куб.м. 31 куб.м. 42 куб.м. 382 куб.м. 0 куб.м. 515 куб.м.
дгл,гбр,см,бк,яв
Процедури за добив на дървесина 22,347.23 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС до адреса на клиента в обект № 1857 на 05.07.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2210 ДГС Сливен 05.07.2018 1852
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
238 куб.м. 14 куб.м. 28 куб.м. 1445.51 куб.м. 815.10 куб.м. 441.39 куб.м. 2972 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 77,266.64 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
2209 ДГС Айтос 31.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,140.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/“ ; Доставка на специализирани продукти, материали, консумативи и стоки, необходими за осъществяване на дейностите по Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/” Виж пълна информация
2208 ДЛС Тополовград 04.07.2018 1857 1858 1859 1860 1861 1862
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4162 куб.м. 0 куб.м. 4162 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, яс, мждр
Процедури за добив на дървесина 89,983.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч и извоз на дървесина в района на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация