Процедура № 6934 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 19.02.2024 12.03.2024 660,000.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Югоизточно държавно предприятие”, гр. Сливен, представляващ: СГРАДА с идентификатор 02734.49.537.1 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем, точка, едно), с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ЗаповедРД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.03.2022 г., адрес на сградата: с. Баня, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем), застроена площ 207 кв.м (двеста и седем квадратни метра), Брой етажи: 3 (три), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Хотел, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 02734.49.537.2 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем, точка, две), с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.03.2022 г., адрес на сградата: с. Баня, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем), застроена площ 374 кв.м (триста седемдесет и четири квадратни метра), Брой етажи: 1 (един) брой, самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Сграда за обществено хранене, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 02734.49.537.3 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем, точка, три), с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.03.2022 г., адрес на сградата: с. Баня, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем), застроена площ 38 кв.м (тридесет и осем квадратни метра), Брой етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор № 02734.49.537.4 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем, точка, четири), с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.03.2022 г., адрес на сградата: с. Баня, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем), застроена площ 38 кв.м (тридесет и осем квадратни метра), Брой етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 02734.49.537.5 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем, точка, пет), с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.03.2022 г., адрес на сградата: с. Баня, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем), застроена площ 38 кв.м (тридесет и осем квадратни метра), Брой етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 02734.49.537.6 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем, точка, шест), с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.03.2022 г., адрес на сградата: с. Баня, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем), застроена площ 38 кв.м (тридесет и осем квадратни метра), Брой етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 02734.49.537.7 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем, точка, седем), с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.03.2022 г., адрес на сградата: с. Баня, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем), застроена площ 123 кв.м (сто двадесет и три квадратни метра), Брой етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 02734.49.537.8 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем, точка, осем), с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.03.2022 г., адрес на сградата: с. Баня, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем), застроена площ 37 кв.м (тридесет и седем квадратни метра), Брой етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 02734.49.537.9 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем, точка, девет), с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.03.2022 г., адрес на сградата: с. Баня, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем), застроена площ 84 кв.м (осемдесет и четири квадратни метра), Брой етажи: 2 (два), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 02734.49.537.10 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем, точка, десет), с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.03.2022 г., адрес на сградата: с. Баня, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем), застроена площ 296 кв.м (двеста деветдесет и шест квадратни метра), Брой етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 02734.49.537.11 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем, точка, единадесет), с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.03.2022 г., адрес на сградата: с. Баня, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем), застроена площ 4 кв.м (четири квадратни метра), Брой етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 02734.49.537.12 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем, точка, дванадесет), с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.03.2022 г., адрес на сградата: с. Баня, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем), застроена площ 4 кв.м (четири квадратни метра), Брой етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Преднадначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, ведно с тенискорт и плувни басейни, всички находящи се в държавен поземлен имот с идентификатор 02734.49.537 (две хиляди седемстотин тридесет и четири, точка, четиридесет и девет, точка, петстотин тридесет и седем) по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Баня, общ. Нова Загора, одобрени със Заповед РД-18-1498/16.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по кадастрална карта от 40423 кв.м (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и три квадратни метра), с трайно предназначение – земеделска територия, с начин на трайно ползване – За туристическа база, хижа, категория на земята при неполивни условия: 0 /нула/, със стар идентификатор - няма, номер по предходен план: 000537 (петстотин тридесет и седем) и съседи: имоти с идентификатори 02734.49.136; 02734.49.538; 02734.49.130; 02734.49.123;02734.49.122; 02734.49.131; 02734.49.129; 02734.49.124; 02734.49.147 и 02734.49.158, придобити от ЮИДП,

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.