slide

Документи

Формуляр за регистриране на сигнали
Файл
Добавен
06.06.2023 / Централно Управление
Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения
Файл
Добавен
06.06.2023 / Централно Управление
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура BG BG16M1OP002-3.035 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Файл
Добавен
01.06.2023 / Централно Управление
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура BG BG16M1OP002-3.035 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Файл
Добавен
01.06.2023 / Централно Управление
Съобщение за утвърдената цена за продажба на дърва за огрев на физически лица за лично ползване през 2023г., които ще се предоставят от ТП ДГС Свиленград
Файл
Добавен
01.06.2023 / ДГС Свиленград
Списъци на жителите на Община Хасково, желаещи да позват дърва за огрев през 2023г
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Хасково
Списъци на жителите на Община Минерални бани, желаещи да позват дърва за огрев през 2023г
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Хасково
Списъци на жителите на Община Димитровград, желаещи да позват дърва за огрев през 2023г
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Хасково
Съобщение относно реда за позлване на дърва за огрев от физически лица за лично ползване и единичната им цена за 2023г. при ТП"ДГС Хасково"
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Хасково
Списъци на жители на Община Николаево, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
29.05.2023 / ДГС Гурково
Списъци на жители на Община Гурково, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
29.05.2023 / ДГС Гурково
Информация за управителния съвет
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление
ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление
Правилник за организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие ДП.pdf
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление
Първо тримесечие 2023
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление
Финансова информация 2022
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление
Списъци на жители на Община Елхово, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
12.05.2023 / ДГС Елхово
Списък на лица с постоянен адрес в гр. Котел желаещи да закупуват дърва за огрев
Файл
Добавен
12.05.2023 / ДГС Котел
Списък на лицата с постоянен адрес в гр. Котел желаещи да закупуват дърва за огрев.
Файл
Добавен
12.05.2023 / ДГС Котел
СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА 2023Г
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Казанлък