slide

Гoрска сертификация

Планирани горскостопански дейности през 2023 г. в ТП ДГС Карнобат
Файл
Добавен
14.03.2023 / ДГС Карнобат
Информация за предвидените насаждения за сеч през 2023 г.
Файл
Добавен
14.03.2023 / ДГС Карнобат
уведомление на планираните горскостопански дейности
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Мъглиж
анализ на положителните и отрицателните външни ефекти
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Мъглиж
До всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Мъглиж
Анализ от извършения мониторинг в периода януари-декември 2022 г.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДЛС Несебър
Декларация ангарижаност
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Доклад мониторинг
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Доклад 8.2.1
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Резюме 8.5.1
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Списък НДГП
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Предвидени мероприятия през 2023 г.
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад за ЗБУТ
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад предвидени насаждения 2023 г.
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад растения
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад животински видове
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Моиторинг социална среда
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад за оценка на екологичните и социални въздействия мин. ивици
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад за въздействието на горскостопанските мероприятия
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Резюме на доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система принцип 8
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково