Процедури

Процедура № 6225 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 01.08.2022
Втора дата
Начална цена 34,584.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № № 2224
Дървесен вид тп
Едра 906 куб.м.
Средна 249 куб.м.
Дребна 45 куб.м.
Технологична 28 куб.м.
За огрев 5 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 1249 куб.м.